Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Bedrijfslasten

Het kostenniveau in Nederland is € 72 miljoen gedaald. Ondanks instroom van nieuwe treinen en investeringen in IT-oplossingen wat leidt tot hogere afschrijvingskosten, is NS in staat geweest de direct beïnvloedbare kosten te reduceren door diverse maatregelen. Het kostenniveau in het Verenigd Koninkrijk (+€ 495 miljoen) en Duitsland (+€ 229 miljoen) is gestegen door de start van nieuwe concessies. Daarnaast heeft de Groep in het Verenigd Koninkrijk voor de concessie Greater Anglia € 330 miljoen ontvangen als bijdrage die in mindering is gebracht de betaalde concessievergoeding.
Tevens is een eenmalige last voor bijzondere waardevermindering en voorziening voor verlieslatende contracten verantwoord van € 2.332 miljoen welke grotendeels het resultaat is van de gevolgen van corona voor onze toekomstige bedrijfsvoering. In Nederland is voor de hoofdrailnet concessie een bijzondere waardevermindering verantwoord van € 1.562 miljoen welke het directe gevolg is van een lager geprognotiseerde opbrengst uit reizigersvervoer tot en met 2024. Abellio heeft een last van € 702 miljoen verantwoord voor bijzondere waardeverminderingen van activa in het Verenigd Koninkrijk en voor een voorziening welke samenhangt met de verwachte beëindiging van de diverse concessieovereenkomsten en omvorming naar een nieuwe contractvorm in het Verenigd Koninkrijk. Met deze wijziging verschuift het omzet- en kostenrisico grotendeels naar de Britse overheid. In Duitsland is een bijzondere waardevermindering op de activa van € 68 miljoen verantwoord omdat de geschatte realiseerbare waarde van de Duitse concessies met dit bedrag lager ligt dan de boekwaarde van de activa. De verwachte toekomstige inkomsten zijn onvoldoende om alle kosten te dekken.

(in miljoenen euro’s)

2020

2019

 

%

%

Lonen en sociale lasten

2.250

25

2.125

33

Overige personeelskosten

90

1

75

1

Inhuur personeel

114

1

105

2

Afschrijvingskosten en bijzondere waardeverminderingen

904

10

823

13

Verbruik grond- en hulpstoffen en voorraden

463

5

534

8

Geactiveerde productie eigen bedrijf

-137

-2

-147

-2

Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten

747

8

634

10

Infraheffing en concessievergoeding

1.515

17

1.495

23

Overige bedrijfslasten

768

9

738

12

Totaal bedrijfslasten voor bijzondere posten

6.714

 

6.382

 

Bijzondere waardeverminderingen en voorziening verlieslatende contracten

2.332

26

0

0

Totaal bedrijfslasten

9.046

100%

6.382

100%

Toevoegen aan verslag
Print pagina