Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Toelichting op de enkelvoudige balans en winst-en-verliesrekening

De in de toelichting opgenomen bedragen zijn in miljoenen euro’s, tenzij anders is aangegeven.

Financiële vaste activa

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

(in miljoenen euro's)

2020

2019

Stand per 1 januari

3.763

3.582

Resultaataandeel

-2.378

208

Uitgekeerd dividend over voorgaande verslagperiode

0

-37

Overige mutaties

-33

10

Stand per 31 december

1.352

3.763

Eigen vermogen

Overige reserves

(in miljoenen euro's)

 

Afdekkings- reserve

Reële waarde reserve

Actuariële reserve

Algemene reserve

Totaal overige reserves

 

Wettelijke reserve ontwikkelingskosten

 

Herwaarderings- reserve deelnemingen

 

Wettelijke reserve omrekenings-verschillen

Stand per 1 januari 2019

 

-7

45

-

2.099

2.137

 

281

 

59

 

-14

             

Mutaties herwaarderingsreserves

 

2

7

  

9

   

-

 

2

Dividend aan aandeelhouder

   

-

-37

-37

      

Resultaat over voorgaande verslagperiode

    

106

106

      

Overige mutaties

    

-69

-69

 

69

    
  

2

7

-

-

9

 

69

 

-

 

2

             

Stand per 31 december 2019

 

-5

52

-

2.099

2.146

 

350

 

59

 

-12

             

Mutaties herwaarderingsreserves

 

-18

1

-1

 

-18

   

-

 

-9

Dividend aan aandeelhouder

   

-

-73

-73

      

Terugdraaien dividend aan aandeelhouder

    

73

73

      

Resultaat over voorgaande verslagperiode

    

208

208

      

Overige mutaties

    

99

99

 

-110

 

5

  
  

-18

1

-1

307

289

 

-110

 

5

 

-9

             

Stand per 31 december 2020

 

-23

53

-1

2.406

2.435

 

240

 

64

 

-21

De wettelijke reserve is gevormd voor ontwikkelingskosten van software. De herwaarderingsreserve is gevormd voor rechtstreekse vermogensmutaties in joint ventures en voor niet uitkeerbaar gedeelte van het eigen vermogen van NS Insurance. De wettelijke reserve omrekeningsverschillen omvat alle koersverschillen op vreemde valuta die ontstaan door de omrekening van de jaarrekening van buitenlandse activiteiten, evenals door de omrekening van verplichtingen waarmee de netto-investering van de vennootschap in een buitenlandse groepsmaatschappij is afgedekt.

De afdekkingsreserve is een wettelijke reserve die bestaat uit de cumulatieve mutatie in de reële waarde van afdekkingsinstrumenten (derivaten) wanneer de afgedekte transactie nog niet heeft plaatsgevonden of de afgedekte positie nog niet is afgewikkeld.

De reële-waardereserve is een wettelijke reserve die de cumulatieve mutatie in de reële waarde van tegen reële waarde gewaardeerde beleggingen – totaalresultaat omvat totdat de belegging niet langer in de balans wordt opgenomen.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

De NV Nederlandse Spoorwegen en geconsolideerde deelnemingen hebben, anders dan vermeld in noot 32, geen claims ontvangen die niet op een adequate manier in de balans zijn verwerkt.

Zowel NV Nederlandse Spoorwegen als de Nederlandse dochterondernemingen zijn voor de vennootschapsbelasting gevoegd in de fiscale eenheid NV Nederlandse Spoorwegen. Dientengevolge is NV Nederlandse Spoorwegen hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschulden van de in de fiscale eenheid opgenomen dochterondernemingen.

Belangrijkste deelnemingen

NV Nederlandse Spoorwegen is de houdstermaatschappij van NS Groep NV. NS Groep NV is de enige dochteronderneming van NV Nederlandse Spoorwegen. Voor een overzicht van de deelnemingen wordt verwezen naar noot 32.

Utrecht, 24 februari 2021

Raad van commissarissen

Raad van bestuur

De heer G.J.A. van de Aast
Voorzitter

Mevrouw M.E.F. Rintel
President-directeur

Mevrouw M.E. van Lier Lels

De heer H.L.L. Groenewegen
Directeur Financiën

De heer H.H.J. Dijkhuizen

Mevrouw A.M.E. de Vries
Directeur Stations en Risicobeheer

Mevrouw N. Albayrak

De heer T.B. Smit
Directeur Commercie & Ontwikkeling

Mevrouw J.L. Stuijt

 

De heer W.J. van der Feltz

 
Toevoegen aan verslag
Print pagina