Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Tien jaren NS

in miljoenen euro's

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Balans

          

Activa

          

Materiële vaste activa

2.919

4.260

3.979

3.845

3.654

3.296

3.157

3.115

3.405

3.433

Vastgoedobjecten

129

135

151

170

197

194

196

169

314

315

Immateriële vaste activa

376

484

416

357

257

225

174

125

117

76

Gebruiksrechten vaste activa

1.865

2.022

-

-

-

-

-

-

-

-

Investeringen verwerkt volgens de equity-methode

19

19

17

26

39

183

185

197

14

14

Overige financiële vaste activa, inclusief beleggingen

160

159

159

158

267

340

226

205

176

150

Uitgestelde belastingvorderingen

133

202

196

260

229

278

295

385

346

392

Totaal vaste activa

5.601

7.281

4.918

4.816

4.643

4.516

4.233

4.196

4.372

4.380

           

Voorraden

194

184

169

161

139

138

119

109

134

80

Overige beleggingen

-

-

-

-

-

270

223

231

279

362

Debiteuren en overige vorderingen

1.175

1.144

830

648

724

659

499

545

509

680

Te vorderen winstbelasting

13

13

16

24

4

32

32

30

11

14

Overige financiële vlottende activa, inclusief beleggingen

35

8

-

-

-

-

-

-

-

-

Geldmiddelen en kasequivalenten

1.137

818

906

565

709

671

775

759

948

534

Activa aangehouden voor verkoop

-

-

191

-

140

-

-

-

-

-

Totaal vlottende activa

2.554

2.167

2.112

1.398

1.716

1.770

1.648

1.674

1.881

1.670

           

Totaal activa

8.155

9.448

7.030

6.214

6.359

6.286

5.881

5.870

6.253

6.050

           

Eigen vermogen en verplichtingen

Leningen en overige financiële verplichtingen, inclusief derivaten

1.130

656

740

551

293

440

867

730

577

180

Leaseverplichtingen

1.601

1.676

-

-

-

-

-

-

-

-

Personeelsbeloningen

37

35

30

30

31

30

33

33

35

31

Voorzieningen

179

126

119

114

100

155

140

182

277

349

Overlopende posten

14

32

42

42

36

55

1

23

39

239

Uitgestelde belastingverplichtingen

93

54

48

59

160

168

169

158

153

136

Totaal langlopende verplichtingen

3.251

2.819

1.254

1.110

948

1.111

1.322

1.248

1.215

1.105

           

Rekeningcourantkredieten banken

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Leningen en overige financiële verplichtingen

81

99

98

201

77

488

60

57

48

365

Leaseverplichtingen

465

433

-

-

-

-

-

-

-

-

Verschuldigde winstbelasting

14

10

12

26

7

22

8

8

12

17

Crediteuren en overige schulden

2.022

1.497

1.315

1.105

1.023

1.060

868

1.003

1.248

784

Vooruitontvangen baten

562

738

694

246

641

260

372

314

387

754

Voorzieningen

581

71

24

49

37

36

35

196

175

48

Passiva aangehouden voor verkoop

-

-

6

-

115

-

-

-

-

-

Totaal kortlopende verplichtingen

3.725

2.848

2.149

1.627

1.900

1.866

1.343

1.578

1.870

1.968

           

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

8.155

9.448

7.030

6.214

6.359

6.286

5.881

5.870

6.253

6.050

           

in miljoenen euro's

2020

2019

2018

2017*

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

          

Opbrengsten

6.601

6.661

5.926

5.121

5.093

4.973

4.144

3.873

4.638

3.628

Bedrijfslasten

9.046

6.382

5.745

5.084

4.965

4.876

3.863

3.990

4.284

3.356

Aandeel resultaat investeringen verwerkt volgens de equity-methode

2

8

14

20

142

70

40

47

-

-

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten

-2.443

287

195

57

270

167

321

-70

354

272

Nettofinancieringsresultaat

-21

-51

-14

-5

-9

-23

-35

-26

-25

-12

Aandeel resultaat investeringen verwerkt volgens de equity-methode

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

Resultaat voor winstbelastingen

-2.464

236

181

52

261

144

286

-96

330

261

Winstbelasting

-117

-21

-65

-5

-49

-26

-106

53

-67

-50

Resultaat over de verslagperiode

-2.581

215

116

47

212

118

180

-43

263

211

Toevoegen aan verslag
Print pagina