Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2020

(in miljoenen euro's)

2020

2019

 

Resultaat over de verslagperiode

-2.581

215

 

Aanpassingen voor:

  
 

Winstbelasting

117

21

 

Resultaat uit investeringen verwerkt volgens de equity-methode

-2

-8

11,12,13

Afschrijvingen

909

823

11,12,13

Bijzondere waardeverminderingen en terugneming ervan

1730

-

 

Nettofinancieringsresultaat

20

51

 

Mutatie voorzieningen

606

102

15,22

Mutatie financiële vaste activa (exclusief latente belastingposities)

-

-

 

Mutatie langlopende verplichtingen niet resulterend in kasstromen

-56

-41

 

Mutatie aan komende jaren toe te rekenen baten

-45

-35

  

3.279

913

    
 

Resultaat na aanpassingen

698

1.128

    
 

Mutatie voorraden

-10

-14

 

Mutatie debiteuren en overige vorderingen

10

-124

 

Mutatie kortlopende verplichtingen

273

225

 

Mutaties werkkapitaal

273

87

    
 

Betaalde financieringslasten

-56

-60

 

Betaalde winstbelastingen

-1

-9

  

-57

-69

    
 

Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten

914

1.146

    
 

Ontvangen financieringsbaten

2

14

15

Dividend uit investeringen verwerkt volgens de equity-methode

3

10

 

Vervreemding (verwerving) van dochterondernemingen, na aftrek van afgestoten (verworven) geldmiddelen

-

-

11,13

Verwerving van (im)materiële vaste activa

-548

-767

12

Verwerving van vastgoedobjecten

-

-2

 

Ontvangsten (betalingen) overige beleggingen

-34

-

 

Verwerving financiële vaste activa, incl. beleggingen

-42

-36

15,22

Vervreemding financiële vaste activa, incl. beleggingen

4

12

11,12,13

Vervreemding (im)materiële vaste activa en vastgoedobjecten

13

19

    
 

Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten

-602

-750

    
 

Netto kasstroom uit bedrijfs- en investeringsactiviteiten

312

396

    
 

Aflossing van opgenomen leningen

-494

-454

 

Aflossing van leaseverplichtingen

-482

-420

 

Opname leningen

1001

400

 

Betaald dividend

-

-37

    
 

Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten

25

-511

    
 

Netto afname/toename geldmiddelen en kasequivalenten

337

-115

 

Geldmiddelen en kasequivalenten per 1 januari

818

906

 

Valutakoers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen

-18

23

 

Geldmiddelen en kasequivalenten geclassificeerd als aangehouden voor verkoop

-

4

 

Geldmiddelen en kasequivalenten per 31 december

1.137

818

Toevoegen aan verslag
Print pagina