Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Bedrijfsopbrengsten

Opbrengsten

2020

2019

Nederland

2.757

3.208

Verenigd Koninkrijk

3.100

2.919

Duitsland

744

534

Totale opbrengst

6.601

6.661

Opbrengsten Nederland (2020 € 2.757 miljoen, 2019 € 3.208 miljoen)

Opbrengsten Nederland

2020

2019

Opbrengsten gerelateerd aan vervoer per trein

1.539

2.661

Beschikbaarheidsvergoeding Openbaar Vervoer

818

0

Stationsontwikkeling en -exploitatie

400

547

Totale opbrengst

2.757

3.208

De reizigersopbrengsten in Nederland zijn gedaald met € 1.122 miljoen als gevolg lagere reizigersaantallen. Het aantal reizigerskilometers is met 55% gedaald vergeleken met 2019. Daarnaast zijn de opbrengsten van de exploitatie van Stations met € 171 miljoen teruggevallen, vooral veroorzaakt door lagere opbrengsten uit de retailactiviteiten en OV-fiets als direct gevolg van de lagere reizigersaantallen. Op verzoek van de overheid zijn we blijven rijden, ook toen de reizigersaantallen terugvielen naar een niveau van 10%. Hiervoor zijn we deels gecompenseerd met een beschikbaarheidsvergoeding van € 818 miljoen. De beschikbaarheidsvergoeding is verantwoord in de opbrengsten en biedt over de periode maart-december 2020 een compensatie van 93% van de kosten onder aftrek van de gerealiseerde opbrengsten. Een voorschot (80%) van de beschikbaarheidsvergoeding is in november ontvangen. Voor de activiteiten op de stations heeft NS voor de periode maart – december een tegemoetkoming in de loonkosten (NOW-regeling) verantwoord van € 24 miljoen.

Opbrengsten Abellio UK (2020 € 3.100 miljoen, in 2019 € 2.919 miljoen)

Opbrengsten UK

2020

2019

Opbrengsten gerelateerd aan vervoer per trein

700

1.826

Subsidies

2.160

870

Opbrengsten gerelateerd aan vervoer per bus

240

223

Totale opbrengst

3.100

2.919

Ook in het Verenigd Koninkrijk zijn de reizigersaantallen na de uitbraak van corona en de maatregelen door de Britse overheid ingezakt naar nog geen 10% van het normale niveau direct na de uitbraak. Na de versoepeling van de maatregelen in juli is het reizigersvolume gegroeid naar ongeveer 20% van het normale niveau. Echter, in december zijn de reizigersaantallen opnieuw gedaald naar nog geen 10% van het normale niveau. De regering in het Verenigd Koninkrijk reageerde direct na de uitbraak snel en adequaat door het omzet- en kostenrisico over te nemen van de Train Operating Companies en een vergoeding voor 100% van de kosten vermeerderd met een managementvergoeding beschikbaar te stellen. In totaal is gedurende 2020 een vergoeding van € 1.525 miljoen door Abellio in het Verenigd Koninkrijk ontvangen ter compensatie van de lagere reizigersopbrengsten. De stijging van de opbrengsten van Abellio UK wordt met name veroorzaakt door de in augustus 2019 gestarte concessie East Midlands.

Opbrengsten Abellio Duitsland (2020 € 744 miljoen, in 2019 € 534 miljoen)

De opbrengsten van Abellio Duitsland groeien met € 210 miljoen naar € 744 miljoen (2019: € 534 miljoen). Deze groei wordt vooral gerealiseerd door de start van de concessies Stuttgarter Netz, Ruhr-Sieg Netz 2 en S-Bahn Rhein-Ruhr in de tweede helft van 2019 en fase 2 van Rhein-Ruhr-Express en Stuttgarter Netz in 2020. In Duitsland is het directe financiële effect van corona op de opbrengsten beperkt gebleven omdat het omzet risico van gederfde inkomsten wordt gedragen door de opdrachtgevers, de OV-autoriteiten. Met de start van de laatste fase van Rhein-Ruhr-Express en Stuttgarter Netz zijn de laatste concessies die gewonnen zijn in 2015 en begin 2016, gemobiliseerd. Abellio heeft sinds 2016 geen nieuwe concessies gewonnen maar zich gefocust op het mobiliseren van concessies. Sinds 2015 is de omzet van Abellio in Duitsland gegroeid van € 77 miljoen naar € 744 miljoen in 2020.

Toevoegen aan verslag
Print pagina