Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Toelichting op de materiële thema’s

In de materialiteitsmatrix van NS in 2020 ten opzichte van 2019 zijn de thema’s nu meer verspreid en minder geclusterd. Hierdoor is het goed zichtbaar welke thema’s voor 2020 het meest en welke minder materieel zijn voor NS. Daarbij is het goed om te benadrukken dat NS, gezien haar brede maatschappelijke rol, al deze 17 onderwerpen erkent als belangrijk.

We maken onderscheid in de mate waarin we rapporteren over de 17 materiële onderwerpen. Voor de hoog-materiële onderwerpen (1-12) rapporteren we doelstellingen en resultaten. Net als in voorgaande jaren rapporteren we voor de 5 minst materiële onderwerpen (13-17) tenminste een toelichting op onze activiteiten die betrekking hebben op het onderwerp. Ten opzichte van het voorgaande jaren zijn met name de thema’s Operationele prestaties (1), Deur-tot-deurreis (2), Veilig reizen en werken (4) en Internationale verbindingen (5) gestegen in de prioritering. De stijging van de eerste twee thema’s kan verklaard worden doordat NS steeds meer inzet op deze thema’s om de trein een aantrekkelijk vervoersmiddel te houden. Anderzijds heeft de stijging van het thema Veilig reizen en werken waarschijnlijk te maken met een externe ontwikkeling: de impact van het coronavirus op onze reizigers en medewerkers. Hierdoor is men zich wellicht meer bewust van het belang van een veilige omgeving. De stijging van het thema Internationale verbindingen is te relateren aan de publieke discussies rondom klimaatverandering en een stijgende aandacht voor de trein als duurzaam alternatief voor het vliegtuig. Een daling in prioriteit zien we met name bij het thema Integriteit & compliance (14), wat te verklaren is doordat zich geen nieuwe incidenten hebben voorgedaan waar NS invloed op heeft.

Aan de hand van onze resultaten evalueren we jaarlijks onze managementaanpak van de verschillende materiële onderwerpen. Voor bijvoorbeeld Operationele prestaties (1), Deur-tot-deurreis (2) en Klanttevredenheid (3) doen we dat aan de hand van de kpi’s uit de Vervoerconcessie 2020. Voor de overige materiële onderwerpen doen we dat aan de hand van onze eigen prestatie-indicatoren. We rapporteren over de aanpassingen in onze managementaanpak als dat volgt uit de evaluatie.

Definities materiële thema’s

#

Onderwerpen 2020

Definitie

1

Operationele prestaties

De mate waarin NS zich inzet om de operationele prestatieafspraken op het Hoofdrailnet en de HSL-Zuid te realiseren, zoals punctualiteit en zitplaatskans.

2

Deur-tot-deurreis

De mate waarin NS een deur-tot-deur reis op maat voor alle OV-reizigers in alle regio's van Nederland mogelijk maakt. Waar het kan met onze eigen fysieke en digitale dienstverlening maar ook door gebruik te maken van andere aanbieders.

3

Klanttevredenheid

De mate waarin NS invulling geeft aan de kernbehoeften van de reizigers met betrekking tot hun reisbeleving.

4

Veilig reizen en werken

De mate waarop NS inzet op veiligheid voor reizigers, medewerkers en collega's van samenwerkingspartners.

5

Internationale verbindingen

De mate waarin NS samen met partners werkt aan snellere internationale verbindingen om een aantrekkelijk alternatief te bieden voor korte-afstandsvluchten en de auto.

6

Bijdrage aan Klimaatakkoord Nederland

De mate waarin NS inzet op het verduurzamen van mobiliteit, door het reduceren van energiegebruik en CO2-emissies en circulair gebruik te maken van bronnen en materialen.

7

Samenwerken met stakeholders

De mate waarin NS betrouwbaar, open en toegankelijk samen werkt met (inter)nationale en regionale stakeholders om de mobiliteit in Nederland vorm te geven.

8

Stations van wereldklasse

De mate waarin NS zich inzet met onze partners in de regio om stations van wereldklasse te bieden, door functionele en gewaardeerde knooppunten van mobiliteit en leefbaarheid te creëren in hun omgeving.

9

Innovatie

De mate waarin NS blijft innoveren om onze dienstverlening, de kwaliteit van onze producten en efficiënte bedrijfsvoering te optimaliseren en daarmee de tevredenheid van reizigers over hun reis, nu en in de toekomst.

10

Vormgever en kennisdeler mobiliteit

De mate waarin NS actief de regierol pakt om toekomstige en duurzame mobiliteit in Nederland vorm te geven en kennis deelt met de sector.

11

Toegankelijkheid

De wijze waarop NS zich inzet voor een reis zonder drempels om zo haar producten en diensten beschikbaar en bereikbaar te maken voor iedereen.

12

Financiële prestaties

De mate waarin NS nu en in de toekomst in staat is om financieel rendement te behalen zodat ze blijvend kan investeren in het verbeteren van haar dienstverlening.

13

Aantrekkelijke & inclusieve werkgever

De mate waarin NS haar medewerkers een aantrekkelijke (arbeidsvoorwaarden, beloningen, ontwikkeling) en inclusieve (open en veilig, diversiteit, gelijkheid) werkomgeving kan bieden waar iedereen zichzelf kan zijn.

14

Integriteit & compliance

De mate waarin NS inzet op duurzame borging van integriteit, gewenst gedrag en compliance.

15

Verantwoord inkopen

De mate waarin NS verantwoordelijkheid neemt om producten en diensten te verduurzamen en innoveren door actief inkoopbeleid, met o.a. aandacht voor sociaal ondernemerschap, innovatie, energieverbruik en circulariteit.

16

Risicomanagement

De mate waarin NS in staat is om bewust om te gaan met onzekerheden die een negatieve invloed kunnen hebben op het realiseren van de strategische doelstellingen.

17

Concessies Abellio

De mate waarin NS duurzaam financieel rendement behaalt, leert van haar ervaringen in het buitenland en Nederlandse reizigers laat profiteren van haar aanwezigheid in het buitenland.

Toevoegen aan verslag
Print pagina