Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Geconsolideerde balans per 31 december 2020

vóór resultaatbestemming

(in miljoenen euro's)

31 december 2020

31 december 2019

 

Activa

  

11

Materiële vaste activa

2.919

4.260

12

Vastgoedobjecten

129

135

13

Immateriële vaste activa

376

484

30

Gebruiksrechten vaste activa

1.865

2.022

15

Investeringen verwerkt volgens de equity-methode

19

19

22

Overige financiële vaste activa, inclusief beleggingen

160

159

10

Latente belastingvorderingen

133

202

 

Totaal vaste activa

5.601

7.281

    

16

Voorraden

194

184

17

Debiteuren en overige vorderingen

1.174

1.144

 

Te vorderen winstbelasting

13

13

22

Overige financiële vlottende activa, inclusief beleggingen

35

8

18

Geldmiddelen en kasequivalenten

1.137

818

 

Totaal vlottende activa

2.553

2.167

    
 

Totaal activa

8.154

9.448

    
 

Eigen vermogen en verplichtingen

  

23

Eigen vermogen

  
 

Geplaatst aandelenkapitaal

1.012

1.012

 

Overige reserves

21

48

 

Ingehouden winsten

2.697

2.495

 

Onverdeeld resultaat

-2.378

208

 

Kapitaal en reserves toekomend aan aandeelhouder

1.352

3.763

 

Minderheidsbelang derden

-173

18

 

Eigen vermogen

1.179

3.781

    

27

Aan komende jaren toe te rekenen baten

197

240

24

Leningen en overige financiële verplichtingen inclusief derivaten

1.130

656

30

Leaseverplichtingen

1.601

1.676

28

Personeelsbeloningen

37

35

29

Voorzieningen

179

126

19

Overlopende posten

13

32

10

Latente belastingverplichtingen

93

54

 

Totaal langlopende verplichtingen

3.250

2.819

    

24

Leningen en overige financiële verplichtingen inclusief derivaten

81

99

30

Leaseverplichtingen

465

433

 

Verschuldigde winstbelasting

14

10

20

Crediteuren en overige schulden

2.022

1.497

21

Vooruitontvangen baten

562

738

29

Voorzieningen

581

71

 

Totaal kortlopende verplichtingen

3.725

2.848

 

Totaal verplichtingen

6.975

5.667

    
 

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

8.154

9.448

Toevoegen aan verslag
Print pagina