Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

GRI-tabel

GRI Content Index NS – Core

GRI Code

Omschrijving NS report volgend [NL]

Referentie

Toelichting

GRI 102: ALGEMENE INDICATOREN 2016

1. Organisatie profiel

102-1

Naam van de organisatie

Profiel van NSCorporate governance

 

102-2

Voornaamste merken, producten en/of diensten

Profiel van NS

De NS biedt geen producten of diensten aan die verboden zijn in bepaalde markten.

102-3

Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie

Corporate governance

 

102-4

Het aantal landen waar de organisatie actief is

Profiel van NS - onze organisatie

 

102-5

Eigendomsstructuur en rechtsvorm

Corporate governance

 

102-6

Afzetmarkten

Profiel van NS - onze organisatie

 

102-7

Omvang van de verslaggevende organisatie

In het kortProfiel van NS - onze organisatieToelichting op de geconsolideerde jaarrekening

 

102-8

Samenstelling medewerkersbestand

Profiel van NS - onze organisatieAantrekkelijke & inclusieve werkgever - Onze medewerkers

De samenstelling van ons medewerkersbestand wordt opgevraagd vanuit verschillende datasystemen. Vervolgens worden deze geconsolideerd. Hierbij worden er geen aannames gemaakt in de berekening.

102-9

Omschrijving van de toeleveringsketen van de organisatie

Hoe NS waarde toevoegt aan de samenlevingDuurzaam inkopenSamenwerking in de vervoersketen

 

102-10

Significante veranderingen voor de organisatie en de keten

 

In 2020 hebben er geen significante wijzigingen plaatstgevonden in de organisatie en de keten.

102-11

Uitleg over de toepassing van het voorzorgsprincipe door de verslaggevende organisatie

Beheersing van risico'sOnze impact op Nederland

 

102-12

Extern ontwikkelde economische, milieugerelateerde en sociale handvesten, principes die door de organisatie worden onderschreven

 

Mobiliteitsalliantie, Platform duurzaam OV en Spoor, SER Energieakkoord, Meerjarenafspraak 3, Nationale Klimaat Coalitie, Code verantwoord Marktgedrag, Gedragscode verwerking persoonsgegevens OV-chipkaart door OV-bedrijven, NEVI Handreiking verantwoord inkopen, Green Deal Afvalscheiding en reductie op stations en in treinen, Railsponsible, Klimaatakkoord NL, Plastic Pact, Green Deal Circulair Inkopen.

102-13

Lidmaatschappen van verenigingen (zoals brancheverenigingen) en nationale en internationale belangenorganisaties

 

KNV, Railforum, VNO/NCW, CER Brussel, UIC Parijs, MVO Nederland, Vereniging Energie, Milieu en Water (VEMW), Green Business Club, Coalitie Anders Reizen.

2. Strategie

 

102-14

Verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde van de organisatie

Voorwoord van de president-directeur

 

3. Ethiek en integriteit

 

102-16

Beschrijving van de door de organisatie gehanteerde waarden, principes, standaarden en gedragsnormen, zoals een gedragscode.

Organisatieverbetering - Open en integere cultuurOrganisatieverbetering - Governance Integriteit & ComplianceOrganisatieverbetering - Compliance

 

4. Bestuur

 

102-18

De bestuursstructuur van de organisatie

Corporate governance

 

5. Stakeholder Engagement

 

102-40

Lijst van groepen belanghebbenden die de organisatie heeft betrokken

Dialoog met onze stakeholders in Nederland - Schema stakeholderdialoog

 

102-41

Werknemers onder een collectieve arbeidsovereenkomst

 

99% van alle medewerkers van NS Groep viel in 2020 onder een CAO.

102-42

Uitgangspunten voor de inventarisatie en selectie van belanghebbenden

Dialoog met onze stakeholders in Nederland - Onze stakeholders

 

102-43

Wijze waarop belanghebbenden worden betrokken

Dialoog met onze stakeholders in NederlandDialoog met onze stakeholders in Nederland - Schema stakeholderdialoog

 

102-44

Belangrijkste onderwerpen en vraagstukken die uit het overleg met belanghebbenden naar voren zijn gekomen

Dialoog met onze stakeholders in NederlandDialoog met onze stakeholders in Nederland - Schema stakeholderdialoog

 

6. Reporting practice

 

102-45

Overzicht van alle ondernemingen die in de geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen en die niet onder dit verslag vallen

Reikwijdte en verslaggevingscriteriaJaarrekening

 

102-46

Proces voor het bepalen van de inhoud en specifieke afbakening van het verslag en hierbij gehanteerde uitgangspunten

Dialoog met onze stakeholders in Nederland - Materialiteitsmatrix 2020Reikwijdte en verslaggevingscriteria

 

102-47

Materiële onderwerpen die tijdens het proces ter bepaling van de inhoud van het verslag zijn vastgesteld

Dialoog met onze stakeholders in Nederland - Materialiteitsmatrix 2020

 

102-48

Gevolgen van een eventuele herformulering van informatie die in een eerder verslag is verstrekt en de redenen voor deze herformulering

Reikwijdte en verslaggevingscriteria

De NS draagt er ieder jaar zorg voor dat de informatie in het verslag aangescherpt wordt. Dit leidt tot herformulering van informatie t.o.v. van eerdere jaarverslagen. Specifieke herformuleringen en de reden daarvoor zijn duidelijk aangegeven in de verslaggeving.

102-49

Wijzigingen in de rapportage

Dialoog met onze stakeholders in Nederland - Materialiteitsmatrix 2020

 

102-50

Rapportageperiode

 

1-1-2020 tot 31-12-2020

102-51

Datum van het meest recente vorige verslag

 

26

102-52

Verslaggevingscyclus

 

Jaarlijks

102-53

Contactpersoon voor vragen over het verslag of de inhoud daarvan

 

nsg.jaarverslag@ns.nl

102-54

Claims omtrent het rapporteren in overeenstemming met de GRI Standards

Reikwijdte en verslaggevingscriteria

 

102-55

GRI Content Index

GRI Content Index

 

102-56

Beleid met betrekking tot assurance

Reikwijdte en verslaggevingscriteriaGecombineerde controleverklaring en assurancerapport van de onafhankelijke accountant

 

2. Materiële onderwerpen die NS rapporteert volgens GRI

Financiële prestaties (GRI 201: Economische prestaties)

201

DMA

Financiële prestaties

Reikwijdte en verslaggevingscriteria

 

Financiële prestaties

 

Financiële prestaties

Dialoog met onze stakeholders in Nederland - Materialiteitsmatrix 2020

 

201-1

Directe economische waarde gegenereerd

Financiële prestaties

 

Bijdrage aan Klimaatakkoord Nederland (GRI 302: Energie)

302

DMA

Duurzame prestaties - Fossielvrij ondernemenVerwachte ontwikkelingen op lange termijn - Toenemend belang van duurzame mobiliteitReikwijdte en verslaggevingscriteria

 

Duurzame prestaties - Fossielvrij ondernemenVerwachte ontwikkelingen op lange termijn - Toenemend belang van duurzame mobiliteitDialoog met onze stakeholders in Nederland - Sustainable Development Goals

 

Duurzame prestaties - Fossielvrij ondernemenOnze impact op NederlandDialoog met onze stakeholders in Nederland - Materialiteitsmatrix 2020

 

302-1

Energieverbruik binnen de organisatie

Duurzame prestaties - Fossielvrij ondernemenDialoog met onze stakeholders in Nederland - Sustainable Development Goals

NS wekt geen energie op die het verkoopt aan andere partijen. Voor inzicht in de conversie factoren die we gebruikt hebben verwijzen we naar: https://www.ns.nl/over-ns/duurzaamheid/mvo-berekeningen.html

Bijdrage aan Klimaatakkoord Nederland (GRI 305: Emissies)

305

DMA

Duurzame prestaties - Fossielvrij ondernemenVerwachte ontwikkelingen op lange termijn - Toenemend belang van duurzame mobiliteitReikwijdte en verslaggevingscriteria

 

Duurzame prestaties - Fossielvrij ondernemenVerwachte ontwikkelingen op lange termijn - Toenemend belang van duurzame mobiliteitReikwijdte en verslaggevingscriteria

 

Duurzame prestaties - Fossielvrij ondernemenOnze impact op NederlandDialoog met onze stakeholders in Nederland - Materialiteitsmatrix 2020

 

305-1

Directe broeikasgas emissies (scope 1) naar gewicht

Duurzame prestaties - Fossielvrij ondernemenDialoog met onze stakeholders in Nederland - Sustainable Development GoalsReikwijdte en verslaggevingscriteriawww.ns.nl/mvoberekeningen 

De gerapporteerde CO2 data heeft betrekking op onze emissies van alle CO2 equivalenten.

Omissie: Wij rapporteren niet omtrent onze CO2-uitstoot vanuit Biogene bronnen gezien wij hier geen gebruik van maken en dit derhalve niet relevant is. Daarnaast rapporteren wij ook niet over een basisjaar gezien wij vanuit onze ambitie toewerken naar een fossielvrije onderneming en we derhalve geen vergelijking maken met een specifiek basisjaar.

305-2

Indirecte broeikasgas emissies uit energie (scope 2) naar gewicht

Duurzame prestaties - Fossielvrij ondernemenDialoog met onze stakeholders in Nederland - Sustainable Development GoalsReikwijdte en verslaggevingscriteriawww.ns.nl/mvoberekeningen 

De gerapporteerde CO2 data heeft betrekking op onze emissies van alle CO2 equivalenten.

Omissie: Wij rapporteren niet omtrent onze CO2-uitstoot vanuit Biogene bronnen gezien wij hier geen gebruik van maken en dit derhalve niet relevant is. Daarnaast rapporteren wij ook niet over een basisjaar gezien wij vanuit onze ambitie toewerken naar een fossielvrije onderneming en we derhalve geen vergelijking maken met een specifiek basisjaar.

Operationele prestaties

103-1/2/3

DMA

Prestaties hoofdrailnet & HSL-ZuidReikwijdte en verslaggevingscriteria

 

Prestaties hoofdrailnet & HSL-Zuid

 

Prestaties hoofdrailnet & HSL-ZuidDialoog met onze stakeholders in Nederland - Materialiteitsmatrix 2020

 

NS 1

Reizigerspunctualiteit 5 minuten HRN

Prestaties hoofdrailnet & HSL-Zuid - Punctualiteit

 

NS 2

Reizigerspunctualiteit 15 minuten HRN

Prestaties hoofdrailnet & HSL-Zuid - Punctualiteit

 

NS 3

Reizigerspunctualiteit 5 minuten HSL-Zuid

Prestaties hoofdrailnet & HSL-Zuid - Punctualiteit

 

NS 4

Zitplaatskans in de spits HRN

Prestaties hoofdrailnet & HSL-Zuid - Zitplaatskans

 

NS 5

Zitplaatskans in de spits HSL-Zuid

Prestaties hoofdrailnet & HSL-Zuid - Zitplaatskans

 

NS 6

Top 10 drukke treinen

Prestaties hoofdrailnet & HSL-Zuid - Zitplaatskans

 

NS 7

Reisinformatie in de treinketen

Prestaties hoofdrailnet & HSL-Zuid - Reisinformatie

 

NS 8

Informatie bij ontregelingen in de trein en op het station

Prestaties hoofdrailnet & HSL-Zuid - Reisinformatie

 

Deur-tot-deur reis

103-1/2/3

DMA

Deur-tot-deur reisReikwijdte en verslaggevingscriteria

 

Deur-tot-deur reis

 

Deur-tot-deur reisDialoog met onze stakeholders in Nederland - Materialiteitsmatrix 2020

 

NS 9

Kwaliteit van aansluitingen op andere vervoerders

Deur-tot-deur reis - Kwaliteit van aansluitingen NS op andere vervoerders

 

Klanttevredenheid

103-1/2/3

DMA

KlanttevredenheidReikwijdte en verslaggevingscriteria

 

Klanttevredenheid

 

KlanttevredenheidDialoog met onze stakeholders in Nederland - Materialiteitsmatrix 2020

 

NS 10

Algemeen klantoordeel Binnenland HRN

Klanttevredenheid

 

NS 11

Algemeen klantoordeel HSL-Zuid diensten

Klanttevredenheid

 

Veilig reizen en werken

103-1/2/3

DMA

Veilig reizen en werkenReikwijdte en verslaggevingscriteria

 

Veilig reizen en werken

 

Veilig reizen en werkenDialoog met onze stakeholders in Nederland - Materialiteitsmatrix 2020

 

NS 12

Aantal rood sein (STS) passages

Veilig reizen en werken - Spoorwegveiligheid

 

NS 13

Klantoordeel sociale veiligheidsscore

Onze prestaties op het hoofdrailnet en de HSL

 

NS 14

Total recordable rate (TRR)

Veilig reizen en werken - Arbeidsveiligheid

 

Internationale verbindingen

103-1/2/3

DMA

Prestaties hoofdrailnet & HSL-Zuid - Internationale verbindingenReikwijdte en verslaggevingscriteria

 

Prestaties hoofdrailnet & HSL-Zuid - Internationale verbindingenVerwachte ontwikkelingen op lange termijn - Toenemend belang van duurzame mobiliteit

 

Prestaties hoofdrailnet & HSL-Zuid - Internationale verbindingenVerwachte ontwikkelingen op lange termijn - Toenemend belang van duurzame mobiliteitDialoog met onze stakeholders in Nederland - Materialiteitsmatrix 2020

 

NS 15

Trein als eerste logische keuze bij reizen tot 700 km

Prestaties hoofdrailnet & HSL-Zuid - Internationale verbindingen

 

Samenwerken met stakeholders

103-1/2/3

DMA

Dialoog met onze stakeholders in Nederland - Samenwerking in de vervoersketenReikwijdte en verslaggevingscriteria

 

Deur-tot-deur reisPrestaties hoofdrailnet & HSL-Zuid - Samenwerking bij (on)geplande buitendienststellingenDialoog met onze stakeholders in Nederland - Samenwerking in de vervoersketenDialoog met onze stakeholders in Nederland - Toekomstbeeld OV 2040

 

Deur-tot-deur reisPrestaties hoofdrailnet & HSL-Zuid - Samenwerking bij (on)geplande buitendienststellingenDialoog met onze stakeholders in Nederland - Samenwerking in de vervoersketenDialoog met onze stakeholders in Nederland - Toekomstbeeld OV 2040Dialoog met onze stakeholders in Nederland - Materialiteitsmatrix 2020

 

NS 9

Kwaliteit aansluitingen andere vervoerders

Kwaliteit van aansluitingen NS op andere vervoerders

 

Stations van wereldklasse

103-1/2/3

DMA

Stations en omgevingReikwijdte en verslaggevingscriteria

 

Stations en omgeving

 

Stations en omgevingDialoog met onze stakeholders in Nederland - Materialiteitsmatrix 2020

 

NS 16

Klanttevredenheid stations

Stations en omgeving - Beleving van stations

 

Innovatie

103-1/2/3

DMA

Klanttevredenheid - InnovatiesReikwijdte en verslaggevingscriteria

 

Klanttevredenheid - InnovatiesVerwachte ontwikkelingen op lange termijn - Veranderende wensen van de reiziger

 

Klanttevredenheid - InnovatiesVerwachte ontwikkelingen op lange termijn - Veranderende wensen van de reizigerDialoog met onze stakeholders in Nederland - Materialiteitsmatrix 2020

 

NS 17

Belangrijke innovaties

Klanttevredenheid - Innovaties

 

Vormgever en kennisdeler mobiliteit

103-1/2/3

DMA

Onze strategieDuurzame prestaties - Duurzame mobiliteitReikwijdte en verslaggevingscriteria

 

Onze strategieDuurzame prestaties - Duurzame mobiliteit

 

Onze strategieDuurzame prestaties - Duurzame mobiliteitDialoog met onze stakeholders in Nederland - Materialiteitsmatrix 2020

 

NS 18

CO2-uitstoot coalitie Anders Reizen

Duurzame prestaties - Duurzame mobiliteit

 

Toegankelijkheid

103-1/2/3

DMA

Klanttevredenheid - ToegankelijkheidReikwijdte en verslaggevingscriteria

 

Klanttevredenheid - Toegankelijkheid

 

Klanttevredenheid - ToegankelijkheidDialoog met onze stakeholders in Nederland - Materialiteitsmatrix 2020

 

NS 19

Aandeel zelfstandig toegankelijke sprinters

Klanttevredenheid - Toegankelijkheid

 

NS 20

Aantal stations met reisassistentie

Klanttevredenheid - Toegankelijkheid

 
Toevoegen aan verslag
Print pagina