Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Enkelvoudige balans per 31 december 2020

(vóór resultaatbestemming)

(in miljoenen euro's)

31 december 2020

31 december 2019

   

Financiële vaste activa

1.352

3.763

   

Totaal activa

1.352

3.763

   

Eigen vermogen

  

Geplaatst aandelenkapitaal

1.012

1.012

Overige reserves

2.435

2.146

Herwaarderingsreserve deelnemingen

64

59

Wettelijke reserve ontwikkelingskosten

240

350

Wettelijke reserve omrekenverschillen

-21

-12

Resultaat over de verslagperiode

-2.378

208

 

1.352

3.763

   

Totaal passiva

1.352

3.763

Toevoegen aan verslag
Print pagina