Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Financiële prestaties

Financiën in het kort

Corona heeft een significante invloed op de financiële prestaties van NS. In 2020 bedroegen de opbrengsten van NS € 6.601 miljoen (2019: €6.661 miljoen).

Bedrijfsopbrengsten

De reizigersopbrengsten in Nederland zijn gedaald met € 1.122 miljoen als gevolg lagere reizigersaantallen. Het aantal reizigerskilometers is met 55% gedaald vergeleken met 2019.

Bedrijfslasten

Het kostenniveau in Nederland is € 72 miljoen gedaald.

Onderliggend resultaat uit bedrijfsactiviteiten

Om onze ambities waar te maken en het treinkaartje betaalbaar te houden, zijn een gezonde financiële positie en een gezond resultaat noodzakelijk. Dit rendement moet het gevolg zijn van goede operationele prestaties en tevreden klanten.

Belastingen

De vennootschapsbelasting is berekend op basis van de geldende belastingtarieven, rekening houdend met fiscale bepalingen en de waardering van tijdelijke verschillen.

Financiering

De netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedraagt € 914 miljoen (2019: € 1.146 miljoen).

Financiële positie

De robuustheid van de financiële positie van NS is het afgelopen jaar fors verslechterd.

Eigen vermogen en balanstotaal

Het eigen vermogen bedroeg aan het einde van het verslagjaar € 1.179 miljoen (2019: € 3.781 miljoen). Het nettoverlies van € 2.581 miljoen is verwerkt in de algemene reserves en verklaart met name de daling van het eigen vermogen.

2021 en verder

Waar we afgelopen jaren alle zeilen moesten bijzetten om de reizigersgroei te faciliteren, is de uitdaging gekanteld naar het terugkrijgen van de reiziger, herstel van het aantal reizigers en van onze resultaten en financiële positie.