Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Schema stakeholderdialoog

Onderstaande tabel vat de veelheid aan stakeholderdialogen van NS in Nederland samen. De nummering verwijst naar de thema’s uit de materialiteitsmatrix.

Europees

Aard dialoog

Inhoud dialoog

 

Effecten dialoog op beleid NS

EU-instituten, CER, UIC, ERA

Informerend, creërend en positiebepalend  

2, 5, 6, 9
Bevorderen duurzame mobiliteit in Europa, stimuleren van internationaal treinverkeer (voor afstanden tot 700 km), investeringen en cofinanciering, stimuleren van innovatie, faciliteren passenger first-to-last-mile

Versterken positie (internationale) reiziger

  

Optimaliseren van de samenwerking tussen Europese spoorwegbedrijven en - instellingen

  

Duurzame investeringen in spoorwegsector die bijdragen aan klimaatdoelstellingen door het stimuleren van de modal shift van air naar rail

  

Herkenbaarheid NS als duurzame partner  

Nationaal (NL)

Aard dialoog

Inhoud dialoog

 

Effecten dialoog op beleid NS

Klanten (consumenten en zakelijk)
N.B. Sommige klantgroepen worden vertegenwoordigd door belangenorganisaties. Zie ook Locov

Informerend, creërend, monitoren

2, 3, 7, 11

 

Verbetering dienstverlening, o.a.:

 

Dienstregeling, OV-chipkaart, klanttevredenheid, afhandeling klachten en vragen, consumentenportfolio, zakelijk portfolio, samenwerking bus-, tram en metrobedrijven, toegankelijkheid.

Introductie van Treinwijzer: door het aanmelden van hun reis krijgen reizigers inzicht in de drukte in de trein

 

Livegang NS Flex: Inmiddels reizen ruim 455.000 klanten met het gemak van achteraf betalen. Aan te schaffen online of via de balies van NS. Per 1 september is ook het Traject Vrij abonnement in een NS Flex variant beschikbaar.

 

Het melden van overlast in de trein via app of sms is na overleg met de Oogvereniging toegankelijk gemaakt voor reizigers met een visuele beperking. Deze service is dit jaar uitgebreid naar de stations.

 

Bij de upgrade van de kaartautomaten is in samenwerking met de Oogvereniging de eerste stap gezet in het introduceren van audio-feedback.   

 

Ontwikkeling van de NS Perronwijzer-app in samenwerking met Oogvereniging waardoor reizigers die de borden boven de perrons niet of moeilijk kunnen lezen deze informatie via de app tot zich kunnen nemen.

 

Spits spreiding door aanpassing van collegetijden in diverse regio’s

  

Verbeteren van communicatie tussen mensen met een auditieve beperking en de NS-Klantenservice. Momenteel staat een vragenlijst uit onder de doelgroep die is opgesteld met de belangenorganisaties die mensen met een auditieve beperking vertegenwoordigen en de ouderenbond. In 2021 worden op basis van de uitkomsten maatregelen genomen.

  

Verbeteren klantcommunicatie voor en door mensen met een beperking. Samen met een brede groep belangenorganisaties die mensen met een beperking vertegenwoordigen zijn de toegankelijkheidspagina’s op NS.nl vernieuwd en zijn filmpjes gemaakt waarin de mogelijkheden van reizen met een beperking in Coronatijd worden toegelicht.

  

Uitbreiding van het aantal stations met assistentieverlening (+25 stations)

  

Scooter, fiets, trein en auto in NS Lab app: De toevoeging van de nieuwe vervoersmiddelen aan de NS Lab-app (de proeftuinapp van NS) betreft een proef die tot halverwege volgend jaar duurt. NS wil het met deze proef voor reizigers makkelijker maken om van deur tot deur te reizen met vervoer naar keuze.

  

Per 1 september is de Jongerendagkaart beschikbaar.

   

Op verschillende station poortjes gesloten, zoals op Den Haag Centraal en Goes.

Aandeelhouder
Ministerie van Financiën

Intensieve betrokkenheid

1, 12, 14, 16

  
 

Prestaties NS, remuneratie, strategie, benoemingen, grote investeringen, normrendement van staatsdeelnemingen, financiële situatie, MVO

Vaststelling financieel beleid, benoeming nieuwe CEO en beloning directie

 

Vaststelling normrendement 2020

 

Transparante verslaglegging volgens GRI

 

Voortgang GRC-maatregelen en besparing efficiency maatregelen

 

Nieuwe strategie 2020-2025 en consultatie bij vaststelling nieuwe strategie door RvC

 

Beoordelen risicoprofiel van buitenlandse activiteiten, mede in context van corona

  

Impact corona op financiële prestaties NS/besluit t.a.v. uitkering dividend 2019 in context van Beschikbaarheidsvergoeding

  

Voorbereiding monitoring MVO doelen

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Intensieve betrokkenheid

1, 2, 4, 6, 11, 14

 

Onder andere:

Prestaties NS, (beheer) HRN-concessie, betrouwbaarheid, vervoercapaciteit, samenwerking, jaarcyclus, deur-tot-deurreis, HSL-Zuid-treindiensten, grensoverschrijdend vervoer, sociale- en spoorwegveiligheid, OV-chipkaart, toegankelijkheid, dienstregeling, transparantie, duurzaamheid

Vervoerplan 2021, halfjaar- en jaarverantwoording 2020

Dienstregeling 2021, 2022, en nieuwe productstappen (o.a. ICNG,)

Afspraken tweede helft concessieperiode 2020-2025

Internationale treindiensten: komst directe Eurostar en nachttrein naar Wenen

Contouren OV Toekomstbeeld

Stappen richting nieuwe betaalwijzen (ook in NOVB verband)

Corona en KPI’s/nakomen concessieverplichtingen, beschikbaarheidsvergoeding/OV-protocol

Vaststellen flankerende toegankelijkheidsmaatregelen 2021-2022 na consultatie belangenorganisaties die mensen met een beperking vertegenwoordigen.

Afvalreductie en -scheiding op stations.

NS neemt doorlopend initiatief richting EZK, IenW en VNO-NCW om vorm te geven aan vervolgafspraken energie-efficiency (opvolger MJA3).

Nationale politiek

Informerend, intensieve betrokkenheid

1, 4, 5, 6, 8 11, 13, 15

 

Onder andere:

 

COVID-19, Strategie NS, operationele prestaties, duurzaamheid inclusief circulaire economie, nieuw materieel, ERTMS, toegankelijkheid, HRN-concessie inclusief HSL, internationale treinverbindingen, OV-chipkaart/poortjes, diversiteitsbeleid, (sociale) veiligheid, dienstregeling, winter- en seizoensaanpak, service op stations, suïcidepreventie.

Spreidingsafspraken met onderwijsinstellingen

 

Verbindingen van en naar regio’s, o.a. versnelling tussen Noord-Nederland en Randstad

 

Onderzoek naar versnelling en uitbreiding van internationaal, grensoverschrijdende verbindingen

  

Toegankelijk reizen met de trein

  

Afvalreductie en -scheiding op stations.

  

Maatregelenpakket sociale veiligheid,

Toezichthouders ACM, IL&T, Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Betrokkenheid, consulteren (‘guidance’) en informeren

4, 7, 10, 11, 14

Verbetering uitvoering en dienstverlening

Beantwoorden van standaard- en ad hoc informatieverzoeken.
Bespreken van actuele onderwerpen zoals het professionaliseren veiligheidscultuur, (markt)issues, toelating van materieel, veiligheidsincidenten, incidentonderzoeken, verduidelijking over de toepassing van (nieuwe) wet- en regelgeving, en
het leveren van input voor marktstudies en consultaties.

Bevordering compliance

Transparantie

Positieduiding

 

Veiligheid op het spoor vergroten, zowel voor NS als branchebreed

ProRail

Intensieve betrokkenheid

1, 4, 6, 7, 8, 9, 11

 

Onder andere:

  

Lange Termijn Spoor Agenda, ontwikkeling dienstregeling, prestaties spoorsysteem, beschikbaarheid infrastructuur, veiligheid, toegankelijkheid, stationsontwikkeling, ERTMS, duurzaamheid

Samenwerking t.a.v. seizoenmaatregelen

  

Samenwerking op het gebied van veiligheid(sbeleid)

  

Samenwerking op het gebied van duurzaam ondernemen en toegankelijkheid

  

Samenwerking op het gebied van stations (beheer, onderhoud, ontwikkeling en nieuwbouw)

  

Een betere afstemming tussen infrastructuur en de dienstregeling [via de Stuurgroep MLT]

  

Samenwerking ten aanzien van duurzame ontwikkeling en agendering op politieke agenda

Locov
(Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer)

Intensieve betrokkenheid

1, 2, 3, 5, 11

 

Onder andere:

 

Dienstregeling NS, tarieven, reisinformatie, OV-chipkaart, service aan de reiziger, Vervoerplan, klantoordelen, punctualiteit, nieuw materieel, buitendienststellingen, toegankelijkheid, internationale verbindingen, HSL-diensten, NS-strategie.

Beter treinproduct door het verwerken van suggesties van consumentenorganisaties (denk aan suggesties mbt dienstregeling, nieuw materieel, prijsbeleid, toegankelijkheid, communicatie etc.).

 

Overnemen diverse adviezen m.b.t. Abonnementen Update (besluit in 2019, effectuering in 2020)

 

Overnemen adviezen m.b.t. voorwaarden Geld Terug Bij Vertraging (besluit in 2019, effectuering in 2020)

  

Geen verhoging minimumtarief per 1-1-2020 en geen afschaffing RAILPLUS in 2020 als gevolg van advisering consumentenorganisaties.

 

Geen verschillen tarieven eerste klasse tussen NS Flex en Reizen op Saldo naar aanleiding van het advies van de consumentenorganisaties (besluit oktober 2018, effectief in 2019).

Belangenorganisaties, NGO’s, Anders Reizen (werkgeverscoalitie)  

Betrokkenheid, consulteren, informeren

4, 5, 6, 9, 11, 13

 

Onder andere:

Bevorderen duurzame mobiliteit (via Anders Reizen), Sociaal beleid, Bevorderen toegankelijke treinreis voor mensen met een beperking

NS challenget haar vernieuwde strategie ‘NS onderneemt duurzaam’ in een stakeholderdialoog met directeuren van belangrijke NGO’s met als resultaat bruikbare feedback, waardering voor de duurzame koers van NS en versteviging van de relatie tussen belangrijke groene stakeholders en NS.

NS verduurzaamt haar eigen mobiliteitsbeleid In 2020 is het interne vliegbeleid van NS aangepast: zakelijke reizen onder de 700 kilometer worden voortaan altijd per trein afgelegd.

NS draagt bij aan de het realiseren van de maatregelen mbt duurzame personenmobiliteit uit het klimaatakkoord.

 

In diverse aanbestedingen SROI-verplichtingen opgenomen voor leveranciers om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten

  

De ceo van NS gaat in Coronatijd het gesprek aan met Ieder(in) en de minister van gehandicaptenzaken en spreekt uit dat NS ook in moeilijke tijden de inclusieve agenda zal behouden. Belangenorganisaties voor mensen met een beperking zien NS als betrouwbare en inclusieve partner.

Vakbonden

Intensieve betrokkenheid

4, 7, 13

Implementatie afspraken CAO 2017-2020 en hieruit voortvloeiend HR-beleid

  

CAO, sociale veiligheid, Corona, Handelingsperspectieven, werkgelegenheid (pact), pensioenregeling, sociaal plan, personele en sociale consequenties bij organisatieveranderingen, signalen m.b.t. medewerkers-(on)tevredenheid, medewerkersbelangen, lange termijn NS-strategie

Voorbereiding nieuwe cao

  

Uitvoering Sociaal Plan

  

Uitvoering pensioenregeling

  

Uitvoeren en evalueren maatregelenpakket sociale veiligheid en uitvoeringsbesluit

Leveranciers, onderaannemers

Consulteren en kennismaken, onderhandelen condities , contractafspraken maken, intensiveren samenwerking, innoveren en ontwikkelen

6, 9, 12, 14, 15, 16

Focus op kostenreductie voor NS als gevolg van financiële situatie NS

 

Duurzaam ondernemen, Innovatie, Financiële prestaties, Integriteit en Compliance, Verantwoord Inkopen, Risicomanagement

Focus op continuïteitsrisico leveranciers ten gevolge van COVID 19 impact

 

Focus op betrouwbaarheid en beschikbaarheid van producten en diensten voor bedrijfskritieke processen

 

Bevorderen samenwerking en innovatie met partners (leveranciersmanagement)

 

Realisatie MVO-doelstellingen (door verduurzaming hele keten)

 

Introductie van nieuwe producten en diensten

Media

Informerend, intensieve betrokkenheid

Alle NS-gerelateerde onderwerpen

Positieduiding  

 

Verbeteren beeldvorming NS in lijn met operationele prestaties

Bestuurders en ambtelijke vertegenwoordigers provincies, metropoolregio’s en gemeenten, andere vervoerders en consumentenorganisaties

Informerend, onderhandelen, contractafspraken, crisismanagement, samenwerken, verkennen en onderzoeken

1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 17

Nieuwe, modernere stations en herontwikkeling stationsomgeving

Kwaliteit treindienst, drukke treinen, punctualiteit, netwerkontwikkeling, (her)ontwikkeling bestaande stations, OV- en Spoortafels, BO MIRT NWNL, OV Toekomstbeeld en OV Ontwikkelagenda, (Nationale) Omgevingsvisie, dienstregeling, grensoverschrijdend vervoer, (sociale) veiligheid, ketenafspraken, regionale concessies, geluidoverlast langs het spoor, knooppuntontwikkeling

Regionaal maatwerk voor treinvervangend busvervoer bij buitendienststellingen

Regionaal maatwerk voor dienstregeling contracten, bijvoorbeeld nachttrein Hilversum Utrecht-Amsterdam

Gezamenlijke OV Ontwikkelagenda’s voor aantrekkelijke stations en betere bereikbaarheid van deur-tot-deur

Maatwerk in HRN-dienstregeling en betere aansluitingen op regionaal OV

Diverse fietsenstallingen naar 1e 24 uur gratis, uitbreiding P+R-locaties

Samenwerken op regionale opgaven en ambities t.b.v. Toekomstbeeld OV

Deur-tot-deurreis (incl. MaaS-projecten)

Optimaliseren dienstregeling Noord-Holland Noord

OV Fiets pop-up tijdens grote buitendienststelling Amsterdam Bijlmer ArenA in samenwerking met Amsterdam Bereikbaar

ZWASH - Metropakket westkant Amsterdam om ruimte te maken op het spoor voor groei en de verstedelijkingsopgave aldaar

Gezamenlijke –Regionale vervoerders, gemeente en Politie- veiligheidsactie op station Arnhem Centraal;

Ontwerp nieuwe dienstregeling – samen met partners in de regio – t.b.v. doortrek Sprinter Leeuwarden-Meppel naar Zwolle in 2021;

Quick scan ProRail-NS voor versnellingsmaatregelen Noord-Nederland – Randstad op middellange termijn, resultaten besproken met OV- en Spoortafel Noord-Nederland

Dienstregeling Zeeland versnellen en verbeteren

IC Randstad-Aken

Intern: centrale ondernemingsraad, decentrale ondernemingsraden, mbo

 

Zie Aantrekkelijke en inclusieve werkgever

  
Toevoegen aan verslag
Print pagina