Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Medezeggenschap en arbeidsverhoudingen 

Het overleg met de medezeggenschap heeft een groot deel van het jaar in het teken gestaan van de coronamaatregelen. Het overleg met de medezeggenschap is in aangepaste vorm voortgezet. De COR en de vier Ondernemingsraden (OR Reizigers, OR instandhouding, OR C&O en Groep en OR Stations) en hun bestuurders hebben hun overleg digitaal ingericht. De medezeggenschap is nauw aangesloten geweest bij de crisisaanpak in de eerste maanden van de crisis. Daarnaast zijn de reguliere overlegvergaderingen gehouden en zijn er uiteenlopende advies- en instemmingsverzoeken behandeld.
De cao van NS had een looptijd tot en met 31 maart 2020. Begin 2020 startten de gesprekken met vakorganisaties over een nieuwe cao. Die zijn door corona in maart 2020 opgeschort. Vervolgens is met de COR en de vakorganisaties gesproken over de mogelijke afspraken over werkgelegenheid, de cao, pensioen en het sociaal plan. Dit overleg heeft niet tot gezamenlijke afspraken geleid. In het najaar van 2020 zijn de onderhandelingen over de cao, pensioen en het sociaal plan met de vakorganisaties hervat. In februari 2021 hebben NS en de bonden overeenstemming bereikt over de nieuwe cao.
NS is aan de slag om invulling te geven aan een kleiner en wendbaarder NS. Daartoe hebben we in oktober een adviesaanvraag op hoofdlijnen ingediend bij de COR. Daarin vragen we hen om advies over een besparingsprogramma van €1.4 miljard tot en met 2024. Zo wil NS in 2024 weer minimaal op break-even uitkomen, waarbij we rekening houden met de naar beneden bijgestelde reizigersprognose. Het besparingsprogramma zal op termijn resulteren in een serieuze vermindering van het aantal arbeidsplaatsen binnen NS.

Een nieuwe cao

NS en vakbonden (FNV, VVMC, VHS en CNV) hebben in februari 2021 een nieuwe cao afgesloten. De nieuwe cao doet recht aan het harde werk van collega’s en past ook bij de financieel zware situatie van ons bedrijf. In de nieuwe cao staat onder andere een loonstijging van in totaal 4%, een werkgelegenheidsgarantie tot 1 januari 2025 en een betere regeling om eerder met pensioen te gaan. De cao treedt met terugwerkende kracht per 1 april 2020 in werking en loopt tot 1 juli 2022.

Loon en looptijd

De cao geldt tot 1 juli 2022. Per 1 april 2020 worden de lonen met terugwerkende kracht met 1,2% verhoogd, per 1 april 2021 met 1,6% en per 1 januari 2022 met 1,2%. Gemiddeld is dat 1,8% per jaar. De verwachte inflatie is 1,4%. Dit betekent dat de loonstijging hier per jaar gemiddeld 0,4% boven zit. De totale loonstijging is 4% over de hele looptijd van de cao. Daarnaast ontvangen medewerkers die op 1 januari 2021 in dienst waren, in april 2021 een eenmalige vergoeding van € 200 netto (naar rato van het werktijdpercentage).

Eerder met pensioen

De regeling om eerder met pensioen te gaan wordt verbeterd. Hierdoor kunnen collega’s tot drie jaar voor de AOW-leeftijd stoppen met werken. Deze collega’s krijgen eenmalig een uitkering van € 22.164 bruto per medewerker als ze een tot drie jaar eerder stoppen met werken. Als je binnen één jaar voor AOW met pensioen gaat, krijg je een deel van dit bedrag.

Werkgelegenheidsgarantie

NS zet maximaal in op het begeleiden van mensen van werk naar werk binnen NS. Daarom is een werkgelegenheidsgarantie tot 1 januari 2025 geboden voor alle medewerkers met een vast contract.

Toevoegen aan verslag
Print pagina