Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Eigen vermogen en balanstotaal

Het eigen vermogen bedroeg aan het einde van het verslagjaar € 1.179 miljoen (2019: € 3.781 miljoen). Het nettoverlies van € 2.581 miljoen is verwerkt in de algemene reserves en verklaart met name de daling van het eigen vermogen. Het rendement op eigen vermogen was 37% negatief in 2020 (5,6% positief in 2019). De solvabiliteit is 14% en daarmee fors afgenomen t.o.v. vorig jaar (2019: 40%) . Het balanstotaal (€ 8.155 miljoen ultimo 2020 versus € 9.448 miljoen ultimo 2019) is vooral gedaald door de verwerking van de bijzondere waardevermindering activa via het resultaat.

 

2020

2019

Met betrekking tot het vermogen

  

Garantievermogen/balanstotaal

14%

40%

Vlottende activa/kortlopende schulden

0,69

0,76

Werkkapitaal (in miljoenen euro’s) *

-1.181

-901

Balanstotaal (in miljoenen euro’s)

8.155

9.448

Met betrekking tot rentabiliteit

  

Resultaat over de verslagperiode / gemiddeld eigen vermogen (ROE)

-37,00%

5,60%

  • * Werkkapitaal: Vlottende activa (excl. Geldmiddelen) -/- Kortlopende verplichtingen (excl. Leningen, Voorzieningen en RC Krediet)
Toevoegen aan verslag
Print pagina