Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Remuneratierapport raad van bestuur

Samenstelling raad van bestuur

De aandeelhouder, het ministerie van Financiën benoemt, op voordracht van de raad van commissarissen, de leden van de raad van bestuur van NS voor een periode van maximaal vier jaar. Herbenoeming kan plaatsvinden telkens voor een periode van vier jaar. Marjan Rintel is per 1 oktober 2020 benoemd tot president-directeur van NS. De benoemingstermijn van haar vorige functie als directeur operatie liep af op 14 juli 2020 en is voortgezet tot 1 oktober 2020. De benoemingstermijn van Roger van Boxtel liep oorspronkelijk af op 31 juli maar hij was bereid zijn werkzaamheden langer voort te zetten en is afgetreden op 30 september 2020. Tegelijkertijd met de benoeming van Marjan Rintel is Bert Groenewegen voor vier jaar herbenoemd. Eelco van Asch is per 1 maart 2021 benoemd tot directeur operatie. In 2020 bestond de raad van bestuur uit de volgende leden:

 

Functie

Eerste benoeming

Einde benoeming

Marjan Rintel

President-directeur

1 oktober 2020

30 september 2024

Directeur operatie

15 juli 2016

30 september 2020

Roger van Boxtel

President- directeur

1 augustus 2015

30 september 2020

Bert Groenewegen

Directeur financiën

15 september 2016

14 september 2024

Tjalling Smit

Directeur commercie & ontwikkeling

1 april 2017

31 maart 2021

Anneke de Vries

Directeur stations

15 oktober 2019

14 oktober 2023

Overeenkomstig het beloningsbeleid is de duur van de arbeidsovereenkomst gelijk aan de benoemingstermijn, met uitzondering van Marjan Rintel. Zij had al een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd voor haar eerste benoeming. In alle arbeidsovereenkomsten bedraagt de opzegtermijn voor de werkgever vier maanden.

Beloningsbeleid

In 2018 is gestart met het herijken van het beloningsbeleid conform de nota Deelnemingenbeleid Rijksoverheid. Per 1 januari 2020 heeft de minister van Financiën namens de Nederlandse staat het nieuwe beloningsbeleid voor de raad van bestuur van NS vastgesteld. Dit beleid is erop gericht de raad van commissarissen in staat te stellen goed gekwalificeerde bestuurders aan te trekken (zowel in- als extern) en te behouden. Het beloningsbeleid moet de doelstellingen en de strategie van NS ondersteunen en bevorderen en het publieke karakter van NS reflecteren. Het beleid is gebaseerd op toepassing van de beginselen voor het beloningsbeleid voor staatsdeelnemingen en voldoet aan de best practice-bepalingen over bezoldiging in de Nederlandse Corporate Governance Code.
De beloningsverhouding binnen de raad van bestuur is gebaseerd op wat gebruikelijk is in de externe markt, afhankelijk van de zwaarte van de functie. De functiezwaarte wordt vastgesteld aan de hand van de Hay-methode en speelt eveneens een rol bij het vaststellen van de beloningsniveaus van het bestuur. Deze beloningsniveaus worden vastgesteld op basis van een marktvergelijking met twee referentiemarkten: de (semi-)publieke referentiemarkt bestaande uit staatsdeelnemingen en vervoersbedrijven (BNG Bank, COVRA, FMO, Gasunie, Havenbedrijf Rotterdam, KLM, NWB Bank, Schiphol, TenneT, Thales, ProRail, RET, GVB en HTM), en de private referentiemarkt bestaande uit ondernemingen in de Nederlandse markt met een vergelijkbaar functiezwaarte niveau als het bestuur van NS. Uitgangspunt voor het referentie-inkomen (vast en variabel) van de raad van bestuur is het mediaanniveau voor de combinatie van vast en variabel inkomen van deze referentiemarkten in de verhouding 60% (semi)publiek en 40% privaat. Er is gekozen voor mediaanniveau omdat de mediaan van beide markten stabieler verloopt over de functiezwaartes dan hogere of lagere marktniveaus. Bovendien wordt, vanwege het publieke karakter van NS, met de weging 60% (semi)publiek versus 40% privaat rekening gehouden met een lager marktniveau dan de mediaan ten opzichte van de gehele Nederlandse markt.
Bij het vaststellen van de remuneratie van de raad van bestuur is rekening gehouden met de invloed van het beloningsbeleid op de lange termijn waardecreatie. Voor NS betekent dit dat rekening wordt gehouden met de maatschappelijke positie die NS inneemt, de verplichtingen die NS uit hoofde van de concessie heeft en de lange termijn uitdagingen voor de mobiliteit van Nederland.
Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst op initiatief van NS, voor afloop van de benoemingstermijn, bedraagt de beëindigingsvergoeding maximaal eenmaal het vaste jaarsalaris. De raad van commissarissen bepaalt of de beëindigingsvergoeding wordt uitgekeerd en de hoogte van de vergoeding. Bij niet herbenoemen ontvangt de bestuurder geen vertrekvergoeding, behalve voor zover de wet anders bepaalt.

Resultaatafspraken raad van bestuur

Het bestuur heeft resultaatafspraken gemaakt die bestaan uit gezamenlijke- en individuele doelen en die zijn vastgelegd in targetletters. Aan de resultaten is geen beloning gekoppeld (zie onder variabele beloning) maar deze zijn wel onderdeel van het beoordelingsproces. De individuele doelen zijn gerelateerd aan de portefeuille waarvoor een directielid verantwoordelijk is. De gezamenlijke doelen voor 2020 waren zoals in onderstaande tabel vastgesteld. Door de actualiteit zijn daar thema's bijgekomen als corona, continuïteit en veiligheid:

Doelstellingen 

KPI 

Target 

Klant

Klanttevredenheid

82%

 

Reizigerspunctualiteit 5-min hoofdrailnet

92,2%

 

Zitplaatskans in de spits hoofdrailnet

95%

Financieel

EBIT NS

€ 273 mln

Gedrag & cultuur

NS werkt aan een open en veilige werkomgeving, waarin we elkaar aanspreken, het eerlijke verhaal vertellen, bewust keuzes maken en risico’s afwegen en elkaar helpen.

 
 

Ziekteverzuim

Max. 6,0%

 

Aantoonbaar sturen op duurzame substantiële daling van het ziekteverzuim, waarbij ons gezamenlijk doel is om gemiddeld op het niveau van begin 2018 van 6% te komen.

 
 

Integriteit

0,3

 

De score op het volwassenheidsniveau van de integriteitscultuur meting jan 2021 is gestegen t.o.v. de score o.b.v. de meting jan 2019.

 
 

Veiligheid

75%

 

Risico Inventarisaties en Evaluaties zijn inclusief bijbehorend plan van aanpak conform het arbobeleid uitgevoerd.

 
 

Duurzaamheid

Min. 2%

 

Efficiënter energieverbruik voor onze gebouwen en treinen, per jaar per reizigerskilometer.

 

De coronacrisis had impact op de doelen die voor 2020 waren vastgesteld. De kpi klanttevredenheid is niet gemeten. De kpi integriteit is niet gemeten in januari 2021, maar een eerdere meting (Medewerkers Betrokkenheid Onderzoek) in 2020 laat zien dat 75% van de medewerkers positief is over het thema Integriteit. Ten opzichte van 2018 is dit beeld stabiel. De targets voor EBIT NS, ziekteverzuim en duurzaamheid zijn niet gehaald. De overige targets zijn wel gehaald.

Samenstelling beloningspakket

De raad van commissarissen heeft in juni, na voorstel van de remuneratie- en nominatiecommissie en met instemming van alle leden van de raad van bestuur, besloten dat het vaste inkomen van de raad van bestuur tijdelijk met 10% wordt gekort voor de periode 1 juli 2020 tot en met 31 december 2021. Tevens zal de cao-loonsverhoging van 1,2% per 1 april 2020 niet worden toegepast in 2020. Hiertoe is besloten vanwege de financiële impact van de coronacrisis op NS.
In de jaarrekening is bij het onderdeel Beloning van bestuurders een tabel opgenomen waarin de totale beloning over 2020 wordt gespecificeerd.

Vast inkomen

Het vast overeengekomen bruto jaarsalaris inclusief vakantiegeld van de leden van de raad van bestuur in 2020 was als volgt:

 

Functie

Vast inkomen op 31 december

2020 (EUR)

Genoten vast inkomen 2020 (EUR)

Marjan Rintel1

President-directeur / directeur operatie

473.806

376.025

Roger van Boxtel

President-directeur

0

343.509

Bert Groenewegen

Directeur financiën

371.612

353.032

Tjalling Smit

Directeur commercie & ontwikkeling

371.612

353.032

Anneke de Vries

Directeur stations

371.612

353.032

  • 1 Op 1 oktober 2020 is Marjan Rintel aangetreden als president-directeur.

Het verschil tussen het vast inkomen en het genoten vast inkomen wordt verklaard door de hiervoor beschreven loonmatiging van 10%.

Variabele beloning

Alle leden van de raad van bestuur hebben in hun arbeidsovereenkomst afgezien van variabele beloning. Zij zijn hiervoor niet gecompenseerd in vast inkomen. De raad van commissarissen kan op grond van het beloningsbeleid overwegen de variabele beloning weer toe te kennen. Deze is gemaximeerd op 20% van het vaste jaarsalaris.

Pensioen

De raad van bestuur neemt deel aan de NS-pensioenregeling. Het werkgeversdeel bedraagt twee/derde van de totale pensioenlasten. Sinds 1 januari 2015 is de fiscaal gefaciliteerde opbouw van pensioenaanspraken gemaximeerd. Voor 2020 bedraagt de aftoppingsgrens € 110.111 bruto. Alle huidige en nieuwe medewerkers met een hoger inkomen, inclusief de raad van bestuur, ontvangen een bruto toelage van 12% over het deel van het vast inkomen boven de aftoppingsgrens. Voor medewerkers die op 1 januari 2015 46 jaar of ouder waren en op dat moment in dienst van NS, geldt een overgangsmaatregel. Zij ontvangen aanvullend een leeftijdsafhankelijke bijdrage. Alleen Marjan Rintel valt onder deze overgangsmaatregel.

Overige secundaire arbeidsvoorwaarden

De overige secundaire arbeidsvoorwaarden zijn gelijk aan de voorwaarden voor alle medewerkers van NS, waaronder ziektekostenregelingen en vervoersfaciliteiten.
Daarnaast ontvangt het bestuur een passende onkostenvergoeding, een leaseauto of uitbetaling van het mobiliteitsbudget en worden communicatiemiddelen ter beschikking gesteld. Voor zakelijk verkeer kunnen alle bestuurders gedeeld gebruik maken van twee directieauto’s met chauffeur. Onder zakelijk verkeer verstaat NS ook het verkeer dat niet rechtstreeks samenhangt met de dienstbetrekking, maar waarvan het privégebruik onvermijdelijk is in combinatie met de verplichtingen die samenhangen met het dienstverband met NS. Voor alle bestuurders vindt een fiscale bijtelling plaats voor het gebruik van de directieauto’s. Omdat het privégebruik onvermijdelijk is en voortvloeit uit het dienstverband met NS, ontvangen de bestuurders een netto vergoeding ter hoogte van de over de fiscale bijtelling verschuldigde loonbelasting.
NS verstrekt aan de raad van bestuur geen leningen, voorschotten of garanties.

Beloningsverhoudingen

Het totale inkomen van de president-directeur is 8[1] maal de mediaan van het totale inkomen van alle NS-werknemers in Nederland. De interne beloningsverhouding 2019 was 9. De reden voor deze daling is de toegepaste 10% loonmatiging vanaf 1 juli 2020.

  • 1 Uitgangspunten: Alle medewerkers (full- en parttime) van NS en Abellio in Nederland, die het gehele jaar in dienst waren, zijn meegenomen in de berekening. Hierin zijn de volgende elementen betrokken: vaste en (eventuele) variabele beloning en de pensioenkosten. Met het vaststellen van het totale inkomen van de president-directeur is het nieuwe inkomen voor het volledige jaar toegerekend.
Toevoegen aan verslag
Print pagina