Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

20. Crediteuren en overige schulden

(in miljoenen euro's)

31 december 2020

31 december 2019

Handelscrediteuren

389

414

Kortlopend deel van aan komende jaren toe te rekenen baten

38

40

Overige belastingen en sociale lasten

499

183

Overige schulden

572

400

Overlopende passiva

524

460

Totaal

2.022

1.497

Onder de crediteuren en overige schulden is een bedrag opgenomen van € 88 miljoen (2019: € 6 miljoen) met betrekking tot ProRail en Rijksoverheid, waarvan € 86 miljoen betrekking heeft op de NOW regeling. Dit betreft ontvangen voorschotten NOW 1.0 die zijn verkregen voor het HRN, voordat de beschikbaarbaarheidsvergoeding OV beschikbaar was. Deze voorschotten zullen in 2021 worden terugbetaald.

Het liquiditeitsrisico van de Groep uit hoofde van handelscrediteuren en overige te betalen posten staan vermeld in noot 25 en de continuïteitsparagraaf.

De overige belastingen en sociale lasten zijn gestegen, voornamelijk omdat de Groep de mogelijkheid heeft de betaling van loonbelasting uit te stellen. De Groep verwacht de verplichting in 2021 te voldoen waardoor geen sprake is van een langlopende verplichting.

Toevoegen aan verslag
Print pagina