Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

29. Voorzieningen

(in miljoenen euro's)

Reorganisatie- voorzieningen

Voorziening bodemsanering

Beëindigingsvergoedingen/netto activa betalingen

Overige voorzieningen

Totaal

Stand per 1 januari 2020

2

73

-

122

197

Dotatie

33

1

487

88

609

Oprenting

    

-

Onttrekking

-2

-

 

-40

-42

Overige mutaties

   

-2

-2

Vrijval

 

-1

 

-2

-3

Stand per 31 december 2020

33

74

487

166

760

      

Opgenomen onder:

     

Langlopend

18

67

-

94

179

Kortlopend

15

7

487

72

581

Reorganisatievoorzieningen

De voorziening voor reorganisatiekosten heeft tot doel het dekken van de kosten die in het kader van reorganisatiemaatregelen worden gemaakt. Het grootste deel van de voorziening is nodig voor afvloeiingsregelingen, overbruggingsbetalingen en herplaatsing van personeelsleden van wie de functie is opgeheven bij reorganisaties. Belangrijke uitgangspunt bij de bepaling van de reorganisatievoorzieningen ultimo 2020 in Nederland zijn:

  • het CAO eindbod van NS dat is voorgelegd aan CAO-partijen en in februari 2021 is geaccepteerd door de vakbonden;;

  • Inschattingen ten aanzien van doorstroom en uitstroom gedurende de reorganisatie.

Voorziening bodemsanering

De voorziening voor bodemsanering dient voor beheersing en opheffing van milieuschade. De voorziening is berekend met behulp van een disconteringsvoet van gemiddeld 1,5% (2019: 1,5%).

Beëindigingsvergoedingen/netto-activa betalingen

Op 20 september zijn voor de drie Abellio UK DfT-concessies de noodovereenkomsten op korte termijn (EMA), vervangen door overeenkomsten inzake noodherstelmaatregelen (ERMA's). Deze contracten variëren in lengte, afhankelijk van de exploitant, van 6 tot 18 maanden en net als de EMA's werden de kosten door het DfT gedragen met een beheersvergoeding die door de TOC's werd verdiend.

Één van de voorwaarden bij de ondertekening van de ERMA is dat elke TOC ermee instemt dat zij mogelijk een beëindigingsbedrag aan het DfT zouden moeten betalen en, afhankelijk van bepaalde factoren, een netto-activabetaling aan het einde van hun ERMA. Op 21 oktober 2020 heeft het DfT de Estimated Termination Sum (geschatte beëindigingsvergoeding) uitgegeven die door elke TOC moet worden betaald. De TOCs hebben een inhoudelijke reactie ingediend op de (voorlopige) berekeningswijze van DfT, waarna het DfT de definitieve beëindigingsvergoeding in 2021 zal vaststellen en bevestigen, waarna de TOC’s de keuze hebben om deze vergoeding te accepteren of af te wijzen waarna de ERMA zal eindigen en het oorspronkelijke contact weer van kracht wordt.

Vooruitlopend op de definitieve bevestiging door het DfT heeft de Groep de inschatting gemaakt van de beëindigingsvergoeding en netto-activa betalingen. Deze zijn gebaseerd op communicatie door het DfT. De Groep betwist op dit moment de inhoudelijke berekeningen door Dft en heeft onderbouwingen daarvoor aangeleverd. Gezien de onzekerheid van de omvang van deze vergoedingen zijn deze verantwoord onder de voorzieningen. De Groep zet in op een significante neerwaartse bijstelling van de beëindigingsvergoeding. De verwachting is dat hierover later in 2021 meer duidelijkheid komt.

Overige voorzieningen

Overige voorzieningen betreffen onder andere voorzieningen voor schade ten gevolge van ongevallen en brand, onzekerheden ten aanzien van afrekeningen met vervoerder, voorzieningen in verband met onderhoud van leasecontracten en voorzieningen voor personeel gerelateerde onderwerpen. Onder de onttrekkingen zijn de uitkeringen voor individuele tegemoetkomingen Tweede Wereldoorlog opgenomen.

Individuele tegemoetkomingen Tweede Wereldoorlog

NS heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog in opdracht van de bezetter treinen gereden. Uit diverse gesprekken met de heer Salo Muller, een overlevende van de Holocaust, is gebleken dat bij de heer Muller, maar ook bij anderen, de wens leeft dat de NS de slachtoffers van de transporten en hun directe nabestaanden niet alleen collectief herdenkt, maar hun leed ook individueel erkent en tegemoetkomt. NS vindt dat niemand gebaat is bij lange juridische procedures en heeft de bereidheid uitgesproken om op morele gronden een individuele financiële tegemoetkoming te doen aan de door haar handelen meest direct getroffenen. Daarom is gezamenlijk besloten om af te zien van een juridische procedure over aansprakelijkheid en een commissie in te stellen die de tegemoetkomingsregeling zal uitvoeren. De commissie is in januari 2019 onder voorzitterschap van de heer Job Cohen gestart met als opdracht om op morele gronden over te gaan tot individuele tegemoetkoming aan een nader vast te stellen groep overlevenden en directe nabestaanden. De Commissie Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WOII Transporten NS heeft op 26 juni 2019 haar advies gepresenteerd. NS heeft dit advies overgenomen en heeft in 2019 een voorziening getroffen van € 47 miljoen voor de verwachte uitkeringen en uitvoeringskosten (verantwoordt onder de overige bedrijfslasten). Ultimo 2020 is nagenoeg de gehele voorziening afgewikkeld.

NS heeft op 26 juni 2020 bekendgemaakt op welke wijze zij invulling geeft aan de collectieve uiting erkenning. NS heeft hiervoor een bedrag van € 5 miljoen beschikbaar gesteld en betaald aan vier bestaande herinneringscentra.

Waarderingsgrondslag

Een voorziening wordt in de balans opgenomen wanneer de Groep een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting heeft als gevolg van een gebeurtenis in het verleden en het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig is.

Voorzieningen worden bepaald door de verwachte toekomstige kasstromen contant te maken op basis van een disconteringsvoet voor belasting die een afspiegeling is van de actuele markttaxaties van de tijdswaarde van geld en, waar nodig, van de specifieke risico’s met betrekking tot de verplichting.

Reorganisatiekosten en non-activiteitsregelingen

In verband met reorganisatie worden voorzieningen getroffen wanneer een gedetailleerd plan voor de reorganisatie is geformaliseerd en een aanvang is gemaakt met de reorganisatie of deze publiekelijk bekend is gemaakt. Er wordt geen voorziening getroffen voor toekomstige bedrijfslasten. De reorganisatievoorziening heeft voornamelijk betrekking op afvloeiingsregelingen, overbruggingsbetalingen en herplaatsingen van personeelsleden van wie de functie is opgeheven.

Voorziening voor bodemsanering

De voorziening voor bodemsanering dient ter dekking van lasten om bedrijfsmiddelen in bruikbare staat te houden of te brengen. In overeenstemming met het gepubliceerde milieubeleid van de Groep en de van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen, worden voorzieningen voor beheersing en opheffing van milieuverontreiniging getroffen wanneer de vervuiling optreedt of blijkt te zijn opgetreden.

Verlieslatende contracten

In de balans wordt een voorziening voor verlieslatende contracten in de balans opgenomen wanneer de door de Groep naar verwachting te behalen voordelen uit een overeenkomst lager zijn dan de onvermijdbare kosten om aan de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te voldoen.

De voorziening wordt gewaardeerd tegen de contante waarde van de verwachte netto kosten van de voortzetting van het contract, of indien dit lager is, tegen de contante waarde van de verwachte kosten voor de beëindiging van het contract zijnde enige compensatie of boete die voortvloeit uit het niet-naleven van het contract. Voorafgaand aan de vorming van een voorziening wordt op de activa die betrekking hebben op het contract een bijzondere waardeverminderingsverlies genomen.

Overige voorzieningen

Er worden voorzieningen opgenomen voor schade in verband met brand, ongevallen, verstrekte garanties, claims, voorziening onderhoudskosten leaseovereenkomsten en overige zaken.

Toevoegen aan verslag
Print pagina