Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

1. Opbrengsten

In de volgende tabel worden de opbrengsten uitgesplitst naar een combinatie van vervoersoort en geografisch gebied.

(in miljoenen euro's)

Opbrengsten

Additionele bijdragen overheden in verband met corona

2020

2019

Treingerelateerd vervoer in Nederland

1.539

818

2.357

2.661

Stationsontwikkeling en -exploitatie in Nederland

376

24

400

547

Treingerelateerd vervoer in het Verenigd Koninkrijk

1.665

1.195

2.860

2.696

Busgerelateerd vervoer in het Verenigd Koninkrijk

240

-

240

223

Treingerelateerd vervoer in Duitsland

744

-

744

534

Totaal opbrengsten

4.564

2.037

6.601

6.661

Beschikbaarheidsvergoeding OV/ HRN (treingerelateerd vervoer in Nederland)

Op grond van de regeling beschikbaarheidsvergoeding OV 2020 zoals uitgevaardigd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft NS recht op een tegemoetkoming als gevolg van de omzetderving die NS heeft geleden als gevolg van corona. De tegemoetkoming bedraagt 93% van de kosten die in aanmerking komen voor de beschikbaarheidsvergoeding, verminderd met 100% van de gerealiseerde opbrengsten in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020. NS heeft op basis van een berekening de tegemoetkoming verantwoord voor een bedrag van € 818 miljoen. NS heeft in oktober 2020 het voorschot ontvangen van € 616 miljoen, zijnde 80% van de berekening op het moment van de aanvraag. Om aanspraak te maken op de beschikbaarheidsvergoeding OV zijn voorwaarden van toepassing, zoals bijvoorbeeld het rijden van een volwaardige dienstregeling. Deze voorwaarden zijn door NS beoordeeld aan de hand van het concept protocol en is op basis hiervan tot de conclusie gekomen dat de beschikbaarheidsvergoeding 2020 verantwoord kan worden.

Noodmaatregel voor overbrugging van werkgelegenheid (NOW)

Voor de activiteiten ten aanzien van stationsontwikkelingen en -exploitatie in Nederland is zogenoemde NOW vergoeding (werkmaatschappijregeling) aangevraagd en voor een bedrag van € 24 miljoen verantwoord als opbrengst. Om aanspraak te maken op de NOW vergoedingen zijn voorwaarden van toepassing, zoals bijvoorbeeld het verbod op managementbonussen en een akkoord van de werknemersvertegenwoordiging. De van toepassing zijnde voorwaarden zijn door NS beoordeeld en is op basis hiervan tot de conclusie gekomen dat de NOW vergoedingen verantwoord kunnen worden.

EMA/ERMA (treingerelateerd vervoer in het Verenigd Koninkrijk)

Het uitbreken van corona heeft ertoe geleid dat de contractvoorwaarden voor Greater Anglia, East- en West Midlands en ScotRail tot en met 20 september 2020 zijn gewijzigd door het DfT middels de zogenaamde EMA’s. Vervolgens heeft de concessieverlener opvolging gegeven aan de termijn van de EMA’s door ERMA’s voor Greater Anglia, East- en West Midlands die vervolgens na afloop van deze contractvorm worden omgezet naar nieuwe direct award contracten. Deze ERMA’s zijn door NS ondertekend. Voor ScotRail is met Transport Scotland een EMA2 overeengekomen. De gewijzigde contractvormen hebben geresulteerd in € 1.195 miljoen additionele opbrengsten gedurende 2020.

Overig

Onder Stationsontwikkeling en –exploitatie in Nederland is een bedrag begrepen van € 39 miljoen (2019: € 32 miljoen) met betrekking tot ontwikkelactiviteiten.

Waarderingsgrondslag

Opbrengsten

Opbrengsten worden verantwoord op basis van de vergoeding die is vastgelegd in een contract met een klant. De Groep boekt opbrengsten wanneer deze de controle over een goed of een dienst aan een klant overdraagt. Onder de omzet worden begrepen de vervoersopbrengsten en opbrengsten van de overige bedrijfsactiviteiten onder aftrek van kortingen en omzetbelasting.

Verlening van diensten en verkoop van goederen

Opbrengsten uit verkopen van reisrechten worden verantwoord op het moment dat het reisrecht ontstaat. Opbrengsten uit hoofde van abonnementen worden verwerkt in de loop van de tijd en verdeeld over periode in de winst-en-verliesrekening over de geldigheid van de abonnementsperiode.

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer de controle over de goederen aan de koper zijn overgedragen, de inning van de verschuldigde vergoeding waarschijnlijk is, de hiermee verband houdende kosten of eventuele retouren van goederen betrouwbaar kunnen worden ingeschat.

Vergoedingen van de overheid of vergelijkbare instanties voortvloeiend uit vervoersovereenkomsten of vervoersconcessies worden in de winst-en-verliesrekening verantwoord in de tijd over de periode waarop de vergoeding betrekking heeft.

Additionele bijdrage overheden in het kader van corona

De bijdragen van overheden in het kader van corona worden vastgesteld op basis van de individuele regelingen met diverse overheidsinstellingen en zijn bedoeld ter dekking van gemaakte kosten/tegemoetkoming als gevolg van omzetderving in (een deel van) het boekjaar. De definitieve omvang van deze bijdragen voor 2020 zullen in 2021 definitief worden vastgesteld, maar zijn voldoende zeker voor verantwoording in de jaarrekening op basis van IAS 20. De bijdragen zijn toegerekend aan de periode waarop deze van toepassing zijn. De beschikbaarheidsvergoeding in Nederland is vastgesteld op basis van de voorlopige technische notitie en concept controleprotocol.

Huuropbrengsten

Huuropbrengsten uit vastgoedobjecten worden verwerkt in de winst-en-verliesrekening in de loop van de tijd waarbij deze worden opgenomen op basis van de duur van de huurperiode. Kosten van toezeggingen die worden gedaan als stimulering voor het sluiten van huurovereenkomsten worden als integraal deel van de totale huuropbrengsten verwerkt en lineair verdeeld over de contractperiode. Huurkortingen die als gevolg van corona zijn verstrekt gedurende lopende overeenkomsten voor nog te leveren diensten worden lineair verdeeld over de contractperiode. Huurkortingen die zijn verstrekt met terugwerkende kracht voor reeds geleverde diensten worden niet in mindering gebracht op de opbrengsten maar gaan mee in de beoordeling van verwachte kredietverliezen volgens IFRS 9.

Toevoegen aan verslag
Print pagina