Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

2. Kosten personeel

(in miljoenen euro's)

2020

2019

Lonen en salarissen

1.854

1.746

Premies sociale verzekeringen

248

236

Pensioenlasten toegezegde-bijdrageregelingen

101

103

Pensioenlasten toegezegde-pensioenregelingen

47

40

Overige personeelskosten

91

75

Inhuur personeel

114

105

Totaal

2.455

2.305

De gemiddelde personeelsbezetting was als volgt:

(in fte)

2020

2019

Nederland

17.556

17.792

Verenigd Koninkrijk

16.259

15.955

Duitsland

2.900

2.365

Totaal

36.715

36.112

De personeelsbezetting ultimo boekjaar was als volgt:

(in fte)

2020

2019

Nederland

17.453

17.750

Verenigd Koninkrijk

16.142

16.247

Duitsland

3.060

2.676

Totaal

36.655

36.673

Beloningen van bestuurders

(in euro's)

Basissalaris

Alternatief voor aftopping pensioenopbouw

Uitbetaling leasebedrag

Vergoeding fiscale bijtelling directieauto

Div. vergoedingen

Pensioenlasten

Totaal 2020

Mevrouw M.E.F. Rintel**

376.025

37.316

52

2.998

4.368

15.351

436.110

De heer R.H.L.M. van Boxtel*

343.509

32.733

-

7.191

3.276

11.513

398.222

De heer H.L.L. Groenewegen

353.032

31.380

16.920

2.998

4.368

15.351

424.049

De heer T.B. Smit

353.032

31.380

-

2.998

4.368

15.351

407.129

Mevrouw A.M.E. de Vries

353.032

31.380

3.164

2.998

4.368

15.351

410.293

Totaal

1.778.630

164.189

20.136

19.183

20.748

72.917

2.075.803

(in euro's)

Basissalaris

Alternatief voor aftopping pensioenopbouw

Uitbetaling leasebedrag

Vergoeding fiscale bijtelling directieauto

Div. vergoedingen

Pensioenlasten

Totaal 2019

De heer R.H.L.M. van Boxtel

469.593

43.440

-

9.588

4.368

15.009

541.998

De heer H.L.L. Groenewegen

368.308

31.286

16.920

2.400

4.368

15.009

438.291

Mevrouw M.E.F. Rintel

368.308

33.893

2.784

2.400

4.368

15.009

426.762

Mevrouw S.M. Zijderveld

122.402

10.385

5.640

800

1.456

5.003

145.686

De heer T.B. Smit

368.308

31.286

-

2.400

4.368

15.009

421.371

Mevrouw A.M.E. de Vries

78.918

6.728

967

510

928

3.187

91.238

Totaal

1.775.837

157.018

26.311

18.098

19.856

68.226

2.065.346

  • * De heer van Boxtel is per 1 oktober 2020 afgetreden.
  • ** Mevrouw Rintel is per 1 oktober 2020 aangetreden als President-directeur.

Vanaf 1 juli 2020 hebben de bestuursleden 10% van hun vergoeding ingeleverd.

De heer Van Boxtel is op 30 september 2020 teruggetreden als President-directeur van NS. Per dezelfde datum is zijn arbeidsovereenkomst geëindigd. Er is geen beëindigingsvergoeding overeen gekomen. De heer van Boxtel heeft tot 1 oktober 2020 gebruik gemaakt van één van de beide directieauto's en afgezien van het mobiliteitsbudget. De overige 4 bestuurders hebben tot 1 oktober gezamenlijk gebruik gemaakt van één directieauto en vanaf 1 oktober van beide directieauto's. Aan de heer Groenewegen is het mobiliteitsbudget volledig uitgekeerd. De overige 3 bestuurders beschikken over een leaseauto. Aan mevrouw De Vries is het restant van het mobiliteitsbudget, dat niet is aangewend voor de leaseauto, uitgekeerd.

Voor een nadere toelichting op het beloningenbeleid van de raad van bestuur wordt verwezen naar hoofdstuk Beloning van de raad van bestuur in het bestuursverslag.

Beloningen aan managers op sleutelposities (exclusief raad van bestuur)

(in euro's)

Vaste en variabele beloning

Pensioenlasten

Totaal

2019

1.946.593

115.350

2.061.943

2020

1.837.572

112.590

1.950.162

Dit betreft managers met een statutaire bevoegdheid en managers met een specifieke portefeuille. In 2020 zijn geen variabele beloningen uitgekeerd of gereserveerd die betrekking hebben op het jaar 2020.

Beloning commissarissen

De ten laste van de vennootschap komende beloning van de commissarissen over 2020 bedraagt in totaal € 232.100 (2019: € 233.792). De beloning bestaat uit een vast honorarium en een vergoeding voor deelname aan één of meer commissies. De specificatie van de bedragen per commissaris is als volgt:

(in euro’s)

2020

2019

G.J.A. van de Aast

44.726

46.545

Voorzitter RvC , lid risk- en auditcommissie en lid remuneratie- en nominatiecommissie

  

H.H.J. Dijkhuizen (vanaf 1 januari 2020)

36.584

-

Lid risk- en auditcommissie, vanaf 26 januari 2020 voorzitter risk- en auditcommissie

  

J.J.M. Kremers (tot 26 januari 2020)

2.652

38.495

Voorzitter risk- en auditcommissie

  

P. Rosenmöller

-

19.401

Voorzitter remuneratie- en nominatiecommissie, Vice voorzitter RvC (tot 1 juni 2019)

  

N. Albayrak (vanaf 1 juni 2019)

34.322

20.546

Vanaf 1 juli 2019 lid risk- en auditcommissie en lid remuneratie- en nominatiecommissie

  

M.E. van Lier Lels

39.888

35.905

Lid risk- en auditcommissie, vanaf 1 juli 2019 vice voorzitter RvC, vanaf 1 januari 2020 lid remuneratie- en nominatiecommissie

  

J.L. Stuijt

39.606

38.526

Lid risk- en auditcommissie, vanaf 1 juli 2019 voorzitter remuneratie- en nominatiecommissie

  

W.J. van der Feltz

34.322

34.374

Lid risk- en auditcommissie, vanaf 1 juli 2019 lid remuneratie- en nominatiecommissie

  

Totaal

232.100

233.792

De gemiddelde vergoedingen voor de verschillende functies (exclusief onkostenvergoeding) zijn als volgt:

(in euro’s)

2020*

2019

Voorzitter RvC

37.003

38.605

Vice voorzitter RvC

32.774

34.192

Lid RvC

27.488

28.678

Voorzitter risk- en auditcommissie

7.929

8.272

lid risk- en auditcommittee

2.643

2.757

Voorzitter remuneratie- en nominatiecommissie

7.929

8.272

Lid remuneratie- en nominatiecommissie

2.643

2.757

Vanaf 1 juli 2020 hebben de commissarissen 10% van hun vergoeding ingeleverd.

Er zijn geen leningen, voorschotten of garantstellingen ten behoeve van leden van de raad van bestuur of commissarissen verstrekt door de vennootschap.

Alle aandelen van NV Nederlandse Spoorwegen zijn in handen van de Staat der Nederlanden. Er zijn geen rechten toegekend aan leden van de raad van bestuur, commissarissen of personeelsleden om aandelen in de vennootschap te nemen of te verkrijgen.

Toevoegen aan verslag
Print pagina