Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

15. Investeringen verwerkt volgens de equity-methode

De financiële gegevens van de investeringen verwerkt volgens de equity-methode met een boekwaarde van € 19 miljoen (2019: € 19 miljoen) zijn als volgt:

Naam entiteit (in miljoenen euro's)

Merseyrail Ltd

Overige joint ventures

Totaal joint ventures

Overige deelne-mingen

Totaal

Procentueel Belang

50,00%

    

2019

     
      

Vlottende activa

68

7

 

20

 

waarvan Geldmiddelen en kasequivalenten

47

7

 

13

 

Vaste activa

28

-

 

5

 

Kortlopende verplichtingen

58

3

 

9

 

waarvan kortlopende financiële verplichtingen

1

-

 

-

 

Langlopende verplichtingen

21

-

 

-

 

waarvan langlopende financiële verplichtingen

21

-

 

-

 
  

-

   

Netto vermogen (op basis van 100%)

16

3

 

13

 

Boekwaarde investeringen verwerkt volgens 'equity'-methode

8

1

9

10

19

      
      

Opbrengsten

204

-

 

34

 

Afschrijvingskosten en bijzondere waarderminderingen

7

-

 

2

 

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten

29

-

 

-4

 

Financieringsbaten

-

-

 

-

 

Financieringslasten

-

-

 

-

 

Winstbelasting

6

-

 

-

 

Winst over de verslagperiode

23

-

 

-4

 

Totaalresultaat over de verslagperiode

23

-

 

-

 
      

Aandeel in resultaat investeringen verwerkt volgens de 'equity'-methode

12

-

12

-4

8

Aandeel in overige totaalresultaat

-

-

-

-

-

Aandeel in totaalresultaat investeringen verwerkt volgens de 'equity'-methode

12

-

12

-4

8

      

Ontvangen dividend

9

-

9

-

9

Naam entiteit (In miljoenen euro's)

Merseyrail Ltd

Overige joint ventures

Totaal joint ventures

Overige deelnemingen

Totaal

Procentueel belang

50,00%

    

2020

     
      

Vlottende activa

36

-

 

23

 

waarvan Geldmiddelen en kasequivalenten

17

-

 

12

 

Vaste activa

18

-

 

5

 

Kortlopende verplichtingen

33

-

 

7

 

waarvan kortlopende financiële verplichtingen

5

-

 

-

 

Langlopende verplichtingen

9

-

 

-

 

waarvan langlopende financiële verplichtingen

9

-

 

-

 
  

-

   

Netto vermogen (op basis van 100%)

12

-

 

19

 

Boekwaarde investeringen verwerkt volgens 'equity'-methode

6

-

6

13

19

      
      

Opbengsten

164

-

 

44

 

Additionele bijdragen overheden in verband met corona

-

-

 

-

 

Afschrijvingskosten en bijzondere waarderminderingen

7

-

 

2

 

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten

1

-

 

6

 

Financieringsbaten

-

-

 

-

 

Financieringslasten

-

-

 

-

 

Winstbelasting

-

-

 

2

 

Winst over de verslagperiode

1

-

 

5

 

Totaalresultaat over de verslagperiode

1

-

 

1

 
      

Aandeel in resultaat investeringen verwerkt volgens de 'equity'-methode

1

-

1

1

2

Aandeel in overige totaalresultaat

-

-

-

-

-

Aandeel in totaalresultaat investeringen verwerkt volgens de 'equity'-methode

1

-

1

1

2

      

Ontvangen dividend

3

-

3

-

3

Belangen in joint ventures

Merseyrail Services Holding Company Ltd

De Merseyrail-concessie wordt in 50/50 joint-arrangement uitgevoerd met Serco, een beursgenoteerde Britse onderneming. NS en Serco hebben gezamenlijke zeggenschap en elk een 50% financieel belang in de holding entiteit. De concessie is ondergebracht in een zelfstandige entiteit, waarin de desbetreffende holding een 100% belang heeft. De resultaten van de holding worden 50/50 uitgekeerd aan NS en Serco.

Ten aanzien van de investeringen verwerkt volgens de equity-methode zijn er geen materiële voorwaardelijke activa en/of verplichtingen. Ten aanzien van de waardering van de belangen in joint ventures zijn er geen significante schattingen en beoordelingen.

Een volledige lijst van groepsmaatschappijen, geassocieerde deelnemingen en joint ventures in overeenstemming met de volgens de artikelen 2:379 en 2:414 BW vereiste vermeldingen is neergelegd op het kantoor van het Handelsregister te Utrecht.

Waarderingsgrondslag

De belangen van de Groep in investeringen verwerkt volgens de equity-methode bestaan uit belangen in geassocieerde deelnemingen en in joint ventures.

Geassocieerde deelnemingen zijn die entiteiten waarin de Groep invloed van betekenis heeft op het financiële en operationele beleid, maar waarover zij geen zeggenschap heeft. Een joint venture is een overeenkomst waarover de Groep gezamenlijke zeggenschap uitoefent, en waarbij de Groep eerder rechten heeft ten aanzien van de netto-activa van de overeenkomst dan rechten ten aanzien van de activa en verplichtingen ten aanzien van de schulden.

Geassocieerde deelnemingen en joint ventures waarover gezamenlijk de zeggenschap wordt uitgeoefend, worden verantwoord op basis van de equity-methode en worden bij de eerste opname gewaardeerd tegen kostprijs. In die kostprijs van de investering zijn de transactiekosten inbegrepen. Na de eerste verantwoording bevat de geconsolideerde jaarrekening het aandeel van de Groep in de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten van de investeringen verwerkt volgens de equity-methode, tot aan de datum waarop voor het laatst sprake is van invloed van betekenis.

Toevoegen aan verslag
Print pagina