Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

27. Aan komende jaren toe te rekenen baten

(in miljoenen euro's)

31 december 2020

31 december 2019

Afkoopsommen

162

182

Correctiemechanisme concessievergoeding

73

98

Aan komende jaren toe te rekenen baten

235

280

Af: naar kortlopend

-38

-40

Totaal langlopend per 31 december

197

240

De afkoopsom loonkostensprong als gevolg van de verzelfstandiging van het Pensioenfonds Rail en OV in 1994 valt naar verwachting vrij tot 2035 ten gunste van het resultaat. Het concessievergoeding correctiemechanisme is opgenomen in de uitvoeringsovereenkomst van de HRN concessie (zie noot 32) en zal lineair vrijvallen ten gunste van het resultaat gedurende de looptijd van de concessie tot en met 2024.

Waarderingsgrondslag

Deze baten hebben betrekking op ineens ontvangen bedragen die voortvloeien uit overeenkomsten waarvan de looptijd zich uitstrekt over toekomstige jaren. De baten worden gedurende de looptijd van de overeenkomsten waarmee ze verband houden ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht. De baten worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

Toevoegen aan verslag
Print pagina