Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

26. Nettofinancieringsresultaat

(in miljoenen euro's)

2020

2019

   

Rentebaten uit financiële activa

1

3

Overige financiële baten

38

9

Financieringsbaten

39

12

   

Rentelasten uit tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerde financiële verplichtingen

-10

-14

Rentelasten leaseverplichtingen

-34

-37

Koersverschillen

-3

-3

Rentelasten als gevolg van oprenting voorzieningen/overige personeelsbeloningen

-4

-1

Overige financiële lasten

-9

-8

Financieringslasten

-60

-63

   

Nettofinancieringsresultaat opgenomen in de winst-en-verliesrekening

-21

-51

De overige financiële baten van € 38 miljoen heeft betrekking gewijzigde inschattingen ten aanzien van toekomstige te betalen dividend kasstromen in verband met het minderheidsbelang derden Abellio East Anglia Ltd (zie toelichting op het minderheidsbelang derden).

Waarderingsgrondslag

Financieringsbaten omvatten de rentebaten op geïnvesteerde gelden, leasebaten, winst op de verkoop van voor verkoop beschikbare financiële activa en winsten op afdekkingsinstrumenten die in de winst-en-verliesrekening worden opgenomen. Rentebaten worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen naarmate deze opbouwen, door middel van de effectieve-rentemethode. Dividendbaten worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen op het moment dat het recht op betaling wordt gevestigd.

Financieringslasten omvatten de rentelasten op opgenomen gelden, leasecontracten, de oprenting van voorzieningen en verliezen op afdekkingsinstrumenten die in de winst-en-verliesrekening worden opgenomen. Alle financieringskosten die niet rechtstreeks zijn toe te rekenen aan de verwerving, bouw of productie van een in aanmerking komend actief worden met behulp van de effectieve-rentemethode in de winst-en-verliesrekening opgenomen. In 2019 en 2020 zijn er geen financieringskosten geactiveerd.

Vrijvallende financieringsvoordelen uit crossborder-leaseovereenkomsten worden in mindering op de rentelasten gebracht. Valutakoerswinsten en -verliezen maken deel uit van de financiële baten of lasten.

Toevoegen aan verslag
Print pagina