Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

11. Materiële vaste activa

(in miljoenen euro's)

Terreinen

Bedrijfs-gebouwen

Overige vaste installaties

Rollend materieel

Onderdelen

Apparatuur en bedrijfs-materieel

Werken en materieel in constructie

Totaal

Samenstelling 1 januari 2019

        
         

Aanschaffingsprijs

123

839

167

6.394

69

642

908

9.142

Gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen

35

351

121

4.222

41

424

-

5.194

Boekwaarde per 1 januari 2019

88

488

46

2.172

28

218

908

3.948

         

Mutaties in 2019

        

Investeringen

      

635

635

Activeringen

13

20

36

406

2

122

-599

-

Bedrijfsovername

-

-

-

-

-

-

-

-

Afschrijvingen

-3

-29

-9

-240

-3

-38

-

-322

Koersverschillen

-

1

-

-

-

7

-

8

Desinvesteringen

-3

-1

-

-1

-

-10

-

-15

Bijzondere waardeverminderingen

-

-

-

-

-

-

-

-

Terugneming bijzondere waardeverminderingen

-

-

-

-

-

-

-

-

Overige mutaties

-

13

-

-

-1

-11

5

6

Totaal mutaties boekjaar

7

4

27

165

-2

70

41

312

         

Samenstelling 31 december 2019

        
         

Aanschaffingsprijs

131

880

180

6.777

58

558

949

9.533

Gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen

36

388

107

4.440

32

270

-

5.273

Boekwaarde per 31 december 2019

95

492

73

2.337

26

288

949

4.260

         

Mutaties in 2020

        

Investeringen

      

481

481

Activeringen

3

46

32

262

-

80

-424

-1

Bedrijfsovername

-

-

-

-

-

-

-

-

Afschrijvingen

-3

-30

-12

-239

-3

-48

-

-335

Koersverschillen

-

-

-

-

-

-9

-1

-10

Desinvesteringen

-6

-1

-

-1

-1

-1

-

-10

Bijzondere waardeverminderingen

-13

-58

-31

-873

-9

-109

-381

-1.474

Terugneming bijzondere waardeverminderingen

-

2

-

-

-

-

-

2

Overige mutaties

1

1

-

1

-

-92

95

6

Totaal mutaties boekjaar

-18

-40

-11

-850

-13

-179

-230

-1.341

         

Samenstelling 31 december 2020

        
         

Aanschaffingsprijs*

129

928

209

6.863

58

549

1.105

9.841

Gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen

52

476

147

5.376

45

440

386

6.922

Boekwaarde per 31 december 2020

77

452

62

1.487

13

109

719

2.919

Voor de toelichting op bijzondere waardeverminderingen wordt verwezen naar noot 14.

Waarderingsgrondslag

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen kostprijs verminderd met cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen. De kostprijs van zelfvervaardigde activa omvat materiaalkosten, directe arbeidskosten, een redelijk deel van de indirecte productiekosten en geactiveerde financieringskosten. Voor zover relevant worden de geschatte kosten van de ontmantelings- en verwijderingskosten van het actief en de herstelkosten van de locatie waar de activa zich bevinden aan de kostprijs toegevoegd.

Computersoftware die integraal onderdeel vormt van de computerapparatuur wordt geactiveerd als onderdeel van de betreffende apparatuur. Enkel activa waarvan het economisch eigendom bij de Groep berust, worden op de balans opgenomen.

Winsten en verliezen op de verkoop van een materieel vast actief worden vastgesteld aan de hand van een vergelijking van de verkoopopbrengsten met de boekwaarde van de materiële vaste activa en worden netto verantwoord onder de opbrengsten in de winst-en-verliesrekening.

Componenten

Indien materiële vaste activa bestaan uit onderdelen met een ongelijke gebruiksduur, worden deze componenten als afzonderlijke posten gespecificeerd onder de materiële vaste activa.

In de boekwaarde van een materieel vast actief wordt de kostprijs opgenomen van de vernieuwing (van een deel) van dat actief wanneer die uitgaven worden gedaan en indien het waarschijnlijk is dat de vernieuwing leidt tot toekomstige economische voordelen. Alle andere kosten voor de instandhouding van de activa worden als last in de winst-en-verliesrekening opgenomen wanneer zij worden gemaakt.

Afschrijvingen

Afschrijvingen op materiële vaste activa geschieden lineair en onder aftrek van de restwaarde en op basis van de geschatte gebruiksduur van iedere afzonderlijk materieel vast actief. Afschrijvingen worden ten laste van de winst- en verliesrekening gebracht.

Op terreinen wordt niet afgeschreven met uitzondering van bestrating. De geschatte economische gebruiksduur luidt voor de materiële vaste activa als volgt:

Type activa

Afschrijvingstermijn

Gebouwen

gedifferentieerd naar componenten (15-100 jaar); gemiddeld 40 jaar

Overige vaste installaties

10-25 jaar

Treinen

20 jaar

Bussen

6-15 jaar

Apparatuur en bedrijfsmaterieel

3-10 jaar

De aangegeven gebruiksduur is een gemiddelde van de daaronder begrepen activa en van de eventuele componenten waaruit de activa bestaan. De afschrijvingsmethode, de resterende gebruiksperiode en de restwaarde worden jaarlijks beoordeeld.

Indien een materieel vast actief door wijziging van het gebruik bestemd wordt als vastgoedobject of indien een vastgoedobject bestemd wordt voor eigen gebruik, vindt overboeking plaats naar vastgoedobjecten respectievelijk materiële vaste activa. Omdat de waardering van beide categorieën vaste activa gelijk is, geschiedt de overboeking tegen de boekwaarde.

Toevoegen aan verslag
Print pagina