Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

12. Vastgoedobjecten

(in miljoenen euro's)

Totaal vastgoed

Samenstelling 1 januari 2019

 
  

Aanschaffingsprijs

282

Gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen

-131

Boekwaarde per 1 januari 2019

151

  

Mutaties in 2019

 

Investeringen

2

Afschrijvingen

-8

Desinvesteringen

-3

Bijzondere waardeverminderingen

-

Terugneming bijzondere waardeverminderingen

-

Overige mutaties

-7

Totaal mutaties boekjaar

-16

  

Samenstelling 31 december 2019

 
  

Aanschaffingsprijs

263

Gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen

-128

Boekwaarde per 31 december 2019

135

  

Mutaties in 2020

 

Investeringen

-

Afschrijvingen

-8

Desinvesteringen

-

Bijzondere waardeverminderingen

-

Terugneming bijzondere waardeverminderingen

3

Overige mutaties

-1

Totaal mutaties boekjaar

-6

  

Samenstelling 31 december 2020

 
  

Aanschaffingsprijs

260

Gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen

-131

Boekwaarde per 31 december 2020

129

De vastgoedobjecten bestaan naast bedrijfspanden ten behoeve van derden ook uit andere vastgoedobjecten die aan derden zijn verhuurd of als strategisch vastgoed worden aangehouden. Daarnaast heeft de Groep ook vastgoed dat voor eigen gebruik is en is opgenomen onder materiële vaste activa. De huurovereenkomsten bevatten doorgaans een periode van enkele jaren waarin opzegging niet mogelijk is. Deze vastgoedobjecten en materiële vaste activa (vastgoed voor eigen gebruik) zijn geen onderdeel van de HRN KGE (zoals beschreven in noot 14).

Gezien de aard, diversiteit en locaties (stationsomgevingen) wordt de reële waarde van de vastgoedportefeuille niet periodiek bepaald, tenzij sprake is van een bijzondere waardevermindering. Er hebben zich geen bijzondere waardeverminderingen voorgedaan op deze portefeuille en naar verwachting ligt de reële waarde hoger dan de boekwaarde van de vastgoedobjecten. De Groep is tot deze conclusie gekomen op basis van indicatieve managementinschattingen op basis waarvan geen indicaties tot een bijzondere waardevermindering bestaan.

Ale gevolg van corona zijn over 2020 kortingen verleend voor een bedrag van €19 miljoen. Deze huurkortingen hebben geleid tot een afwaardering van debiteurenpositie met €13 miljoen. €6 miljoen wordt geamortiseerd over de resterende looptijd van de huurcontracten.

De terugneming van bijzondere waardevermindering heeft betrekking op een aantal huurwoningen, waarvan de taxatiewaarde van de woningen in verhuurde staat hoger ligt dan de boekwaarde.

De totale contractuele huursom tot einde van de huurcontracten bedraagt ultimo 2020 circa € 359 miljoen (2019: € 280 miljoen). Er worden geen voorwaardelijke huurbedragen in rekening gebracht.

De directe verhuuropbrengsten bedragen € 29 miljoen (2019: € 35 miljoen). De directe verhuurkosten betreffen onderhoudskosten, onroerendzaaklasten en directe beheerkosten voor in totaal € 6 miljoen (2019: € 7 miljoen).

Waarderingsgrondslag

Vastgoedobjecten omvatten vastgoed dat wordt aangehouden om huuropbrengsten of een waardestijging, of beide te realiseren. Vastgoedobjecten worden gewaardeerd tegen kostprijs verminderd met cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen. De kostprijs van zelfvervaardigde activa omvat materiaalkosten, directe arbeidskosten, een redelijk deel van de indirecte productiekosten en financieringskosten. Voor zover relevant worden de geschatte kosten van de ontmantelings- en verwijderingskosten van het actief en de herstelkosten van de locatie waar de activa zich bevinden aan de kostprijs toegevoegd.

Voor vastgoedobjecten gelden de volgende grondslagen:

Componenten

Indien vastgoedobjecten bestaan uit onderdelen met een ongelijke gebruiksduur, worden deze componenten als afzonderlijke posten gespecificeerd onder de vastgoedobjecten.

In de boekwaarde van een vastgoedobject wordt de kostprijs opgenomen van de vernieuwing (van een deel) van dat actief wanneer die uitgaven worden gedaan en indien het waarschijnlijk is dat de vernieuwing leidt tot toekomstige economische voordelen. Alle andere kosten voor de instandhouding van de activa worden als last in de winst-en-verliesrekening opgenomen wanneer zij worden gemaakt.

Afschrijvingen

Afschrijvingen op vastgoedobjecten geschieden lineair en onder aftrek van de restwaarde en op basis van de geschatte gebruiksduur van iedere afzonderlijk materieel vast actief. Afschrijvingen worden ten laste van de winst-en-verliesrekening gebracht.

De geschatte economische gebruiksduur luidt voor de vastgoedobjecten als volgt:

Type activa

Afschrijvingstermijn

Fundering en onderbouw

100 jaar

Skelet en kern

50 jaar

Gevels en buitenwanden

33 jaar

Dakbedekking

15 jaar

Binnenafwerking

15 jaar

Technische installaties

15 jaar

De aangegeven gebruiksduur is een gemiddelde van de daaronder begrepen activa en van de eventuele componenten waaruit de activa bestaan. De afschrijvingsmethode, de resterende gebruiksperiode en de restwaarde worden jaarlijks beoordeeld.

Toevoegen aan verslag
Print pagina