Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

10. Latente winstbelasting

Het verloop van de latente belastingvorderingen en -verplichtingen is als volgt:

(in miljoenen euro's)

Netto balans per 1 januari 2019

verwerkt in winst-en-verliesrekening

verwerkt in overig totaalresultaat

overige mutaties

Netto posities per 31 december 2019

Latente belasting vordering

Latente belasting verplichtingen

      

Materiële vaste activa

71

11

-

2

84

107

23

Immateriële vaste activa

-18

-1

-

-

-19

-

19

Gebruiksrecht vaste activa

-436

-8

-

-

-444

-444

-

Financiële vaste activa

-3

-

-

-

-3

4

7

Vorderingen

-

-

-

-

-

-

-

Voorzieningen

2

1

-

-

3

3

-

Aan komende jaren toe te rekenen baten

43

-5

-

-

38

43

5

Leningen en overige financiële verplichtingen

-

-

-

-

-

-

-

Leaseverplichtingen

445

5

 

-

450

450

-

Overige posten

3

-

-

-

3

3

-

Verliescompensatie

50

-14

 

-

36

36

-

Latente belastingvorderingen (schulden)

157

-11

-

2

148

202

54

        
        

(in miljoenen euro's)

Netto balans per 1 januari 2020

verwerkt in winst-en-verliesrekening

verwerkt in overig totaalresultaat

overige mutaties

Netto posities per 31 december 2020

Latente belasting vordering

Latente belasting verplichtingen

      

Materiële vaste activa

84

-62

  

22

45

23

Immateriële vaste activa

-19

2

  

-17

-

17

Gebruiksrecht vaste activa

-444

-56

  

-500

-461

39

Financiële vaste activa

-3

-4

 

1

-6

1

7

Vorderingen

-

-2

  

-2

4

6

Voorzieningen

3

2

  

5

5

0

Aan komende jaren toe te rekenen baten

38

-20

  

18

19

1

Leningen en overige financiële verplichtingen

-

-

  

-

-

-

Leaseverplichtingen

450

50

 

2

502

502

-

Overige posten

3

-1

 

1

3

3

-

Verliescompensatie

36

-21

  

15

15

-

Latente belastingvorderingen (schulden)

148

-112

-

4

40

133

93

Op 31 december 2020 heeft de Groep latente belastingvorderingen voor tijdelijke verschillen ten bedrage van € 550 miljoen. Deze latente belastingvorderingen worden in vrijwel alle scenario’s niet gedekt door geprognosticeerde winsten Om die reden heeft de Groep de belastingvorderingen rekening houdend met compensatie door realisatie van schulden uit hoofde van latente belastingen afgewaardeerd voor een bedrag van € 525 miljoen. Zie voor toelichting belastingdruk noot 9.

Niet opgenomen latente belastingvorderingen

Latente belastingvorderingen werden niet opgenomen met betrekking tot de volgende posten, omdat het niet waarschijnlijk is dat toekomstige belastbare winsten beschikbaar zullen zijn waarmee de Groep de voordelen kan aanwenden. De niet opgenomen latente belastingvorderingen per land zijn als volgt:

(in miljoenen euro's)

Compensabele verliezen

Tijdelijke verschillen

Totaal

Nederland

14

525

539

Verenigd Koninkrijk

-

-

-

Duitsland

32

-

32

Totaal

46

525

571

Waarderingsgrondslag

De latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden gevormd voor tijdelijke verschillen tussen de boekwaarde van activa en verplichtingen in de financiële verslaggeving en de fiscale boekwaarde van die posten. De berekening hiervan is gebaseerd op de belastingtarieven die naar verwachting van toepassing zullen zijn bij terugname van de tijdelijke verschillen op basis van de belastingtarieven die per verslagdatum zijn vastgesteld of materieel zijn vastgesteld.

Latente belastingvorderingen, met inbegrip van die voortvloeiend uit voorwaartse verliescompensatie, worden gewaardeerd indien het waarschijnlijk is dat voldoende fiscale winst beschikbaar zal zijn waarmee verliezen kunnen worden gecompenseerd en verrekening mogelijkheden kunnen worden benut.

Saldering van latente belastingvorderingen en latente belastingschulden vindt uitsluitend plaats indien sprake is van een formeel recht tot saldering en de onderneming het voornemen heeft tot gelijktijdige verrekening van latente belastingposities. Latente belastingposities worden opgenomen tegen de nominale waarde.

Toevoegen aan verslag
Print pagina