Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

9. Winstbelasting

(in miljoenen euro's)

2020

2019

Opgenomen in de winst-en-verliesrekening

  

Acute winstbelasting

-5

-10

Latente winstbelasting

-112

-11

Totaal winstbelasting

-117

-21

   

Aansluiting met het effectieve belastingtarief

  

Resultaat voor belasting

-2.464

236

   

Belasting naar de winst volgens Nederlands belastingtarief vennootschapsbelasting (2020 en 2019: 25%)

616

-59

Afwikkeling voorgaande jaren

-

-1

Deelnemingsvrijstelling

-

5

Afwaardering latente belastingvorderingen

-574

-

Permanent verschil: Beëindigingsvergoedingen/netto activa betalingen

-116

-

Effect van het belastingtarief in buitenlandse jurisdicties (ander tarief)

-26

10

Correctie compensabel verlies Duitsland

-

-3

Permanent verschil: Kapitaalstortingen Duitsland

-17

-

Wijziging tarief latente belastingposities

-

7

Onbelaste baten (ontvangst Fyra, retour boete ACM)

-

15

Bijtelling gemengde kosten, investeringsaftrek etc.

-

5

Totaal winstbelasting

-117

-21

   

Winstbelasting op baten en lasten in het totaalresultaat

-

-

De vennootschapsbelasting is berekend op basis van de geldende belastingtarieven in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, rekening houdend met de fiscale bepalingen die permanente verschillen geven tussen de bedrijfseconomische en de fiscale resultaatbepaling. De fiscale bepalingen omvatten onder andere de deelnemingsvrijstelling en de beperking van aftrekbare kosten.

De effectieve belastingdruk over het resultaat voor vennootschapsbelasting bedraagt -5% (2019: 9%). Deze lage effectieve belastingdruk ten opzichte van de nominale belastingdruk wordt met name veroorzaakt door afwaardering van actieve latenties in de gehele groep.

Gegeven de onzekerheden met betrekking tot de fiscale behandeling van de beëindigingsvergoedingen/netto activa betalingen zijn deze verwerkt als een permanente verschillen. Op het moment dat ze als tijdelijke verschillen zouden zijn aangemerkt, zouden deze latenties afgewaardeerd worden, zodat het effect op de effectieve belastingdruk nihil is.

Voor de Nederlandse fiscale eenheid geldt dat over de fiscale aangiften tot en met 2017 overeenstemming bestaat met de Belastingdienst. Over 2017 is een definitieve aanslag ontvangen; over de daaropvolgende jaren nog niet. In de jaarrekeningen van voorgaande jaren en van dit jaar is de belasting verantwoord op basis van de ingediende aangiften tot en met 2019 en de daarin gehanteerde uitgangspunten en eventuele correcties op voorgaande jaren.

Waarderingsgrondslag

De belasting over de winst of het verlies over de verslagperiode omvat de over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare winstbelastingen en latente winstbelastingen. De winstbelasting wordt in de winst-en-verliesrekening opgenomen, behoudens voor zover deze betrekking heeft op posten die rechtstreeks in het eigen vermogen via het totaalresultaat worden opgenomen, in welk geval de belasting in het eigen vermogen via het totaalresultaat wordt verwerkt. Alle belastingposten worden opgenomen tegen de nominale waarde.

De over het boekjaar verschuldigde en verrekenbare belasting is de naar verwachting te betalen belasting over de belastbare winst over de verslagperiode, berekend aan de hand van belastingtarieven die gelden op balansdatum en correcties op de over voorgaande jaren verschuldigde belasting.

Nagenoeg alle tot de Groep behorende dochterondernemingen zijn voor de vennootschapsbelasting gevoegd in de fiscale eenheid NS, met uitzondering van buitenlandse concernonderdelen.

Toevoegen aan verslag
Print pagina