Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

8. Overige bedrijfslasten

Tot de overige bedrijfslasten behoren onder meer verzekeringen, kosten van huisvesting en inventaris, honoraria controlerend accountant, publiciteitskosten en onderhoudskosten bedrijfsmiddelen en dotaties aan voorzieningen. De stijging van de overige bedrijfslasten van € 738 miljoen in 2019 naar € 1.365 miljoen in 2020 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de verantwoording van de beëindigingsvergoedingen/netto-activa betalingen in het Verenigd Koninkrijk voor een bedrag van € 487 miljoen (noot 29) en het rijden van de East Midlands concessie vanaf augustus 2019.

Honoraria controlerend accountant

(in miljoenen euro's)

2020

2019

Wettelijke controles

3,6

3,9

Andere assuranceopdrachten

0,4

0,5

Belastingadviesdiensten

-

-

Overige dienstverlening

-

-

Totaal

4,0

4,4

De honoraria controlerend accountant bevatten de honoraria van zowel de diensten in Nederland als die van het buitenlandse netwerk.

Toevoegen aan verslag
Print pagina